Search form

2 Timoti 4

1U mana koru alia e hatei hamane golö, alö go hengoeio lia te ka gua lia i matane Sunahan ne Iesu Kristo te la pouts nama romana ba te mi tsimou ranou u katun hoboto te toatoar na ti mate has, ba nonei te hatakeie nou a Nipepeito i tanen. 2Alö go rararei u ranga tere Sunahan. Habulungana hatagalein, noahasina te omina a poata tsi te niga nen. Alö go haruter u katun te mana uana u ranga tere Sunahan, ba lö te ranga hapiu rem u katun te kato homir. Na lö go taguhir u katun te torohanan kato hanigar. Hihatuts haniga nitoa, ba lö te tuatamim. 3Taraha, a poata e la nama ba barebana te ma hengo lele roi u hihatuts hamana. E moa. Nori e kukutie riou u ngil peisa i taren, ba te gono beroi a peisaren u tson hihatuts te hatuts raro ien a man ka te ngilin hengoe ren. 4Nori e hengo hanoa riou turu ranga u mana ba te tanian hengo ner u hahatatei pinopino. 5Kaba lö go hakats halesala ba te tuol hakarapotom, noahasina tara saha ka te hakamitse nolö. Alö go ranga hatei lan u Bulungana u Niga ba te kato haniga bemi e Sunahan a toukui hoboto i tamulö. 6Na lia, a poata te go mateia lia e butu hakapa tala. Alia e katsin la ba negu a nitoatoana i puta teka. 7Alia u roron tagala sil korui a Tsunono. Na lia e hakapa haniga talagu ba te heregi a katun te pipieta hatalaia turu hihikuma. Na lia e hamana hatagala koru noa has uagu tere Sunahan. 8Ne Sunahan e haputu bei lia a prais i tar tu matskö u lia i matanen. A Tsunono te tsimou hamatsköna te hale noien romana lia nonei turu Lan u Kapan te la nama. Ba nonei te hala gono has mera noi lia a prais u katun hoboto te ngile ren ba te hahalose ren te ga la pouts uamen romana.

U ranga te la hamatskö u tere Timoti

9O Timoti, alö go torohana hatagala silema te go la boroboro uama lö i tar. 10Taraha, e Dimas e ngil koruena a han i puta teka. Nonei e la ba hakapa nio lia ba te la uana tara taun i Tesalonaika. E Kresens e la u tara provins i Galesia ne Taitus e la u tara provins i Dalmesia. 11E Luk pepeisa te ka gono meno lia. Alö go na lu e Mak ba te la gono memu men. Nonei e tatei taguhu hanige nolia. 12Alia u hala hakapa meni e Tikikas i Epesas. 13Poata te la muma romana lö, ba lö te lue muma u hasobu u ngahangaha i tar tu la ba nama lia tere Kapas i Troas. Alö go lu hasema a man buk, na man pepa pan has te ngil korue gulia. 14E Aleksenda, a katun te kukuiena a kapa, e kato homi koruia i tar. A Tsunono e hahune noen popona tara man markato a man omi te kate ien. 15Alö go hanei sile ien, taraha nonei e tokitoki korun u ranga i tamulam. 16E moa ta katun te ga taguheio lia tara poata tutun tu kaia lia turu kot. U katun hoboto i la ba nio lia. Alia e ngilegu e Sunahan e ga ma hahuna rien tara ka teka. 17Kaba Tsunono e ka gono meio lia ba te hatagale nolia, na lia u antunan ranga hatein u ranga hoboto i tanen, nu katun hoboto ti ma Jiui i hengoen. Ne Sunahan e haka haniga ba nio lia tara niomi pan. 18Na Tsunono e haka haniga ba has nanou romana lia tara mamana niomi ba te lu mena noi lia tara Nipepeito i tanen i Kolö. Ara gi solosei nitoa nen tara mamana poata! U mana.

U rangan haniga

19Alia e hala menagi u haniga tere Priska mere Akuila, na tere Onesiporas has na pala i tanen. 20E Irastas e kakaia tara taun i Korin. Na lia u la ba nama e Tropimas tara taun i Mailitas, taraha nonei e ka mei a nimate. 21Alö go torohana hatagala silema te go la uama lö i tar i mam tara poata tara eihalata. E Yubiulas ne Piudens ne Lainus ne Klodia e hatsomi hase rio lö, na man munmun toulana hoboto i tarara e hala hase roi lö u haniga. 22A Tsunono e tatei ka gono mena u namnamei i tamulö. Nonei e tatei taguhu rano limiu. Nonei talasi.

Alia e Pol