Search form

Aposol 13

Ere Banabas mere Sol i hala meri tara toukui tere Sunahan

1I gusuna pal katun tere Kristo i Antiok i kaia u propet nu katunun hihatuts turu lotu. Nori ere Banabas, mere Simion ti ngö hasei a Korokun, ne Lusias ni Sairini, ne Maneien a hatoulana tere Herot a King, ne Sol. 2Tara poata u Kristen i singo u tara Tsunono me agono ner a kannou, bu Namnamei u Goagono e poieto, “Alimiu go hopu kap gono memi ere Banabas mere Sol a toukui tu ngö merien lia e gi katoen.” 3Ba nori e agono lel ner a kannou me singo uar tara Tsunono, ba nori e hatakope ria a limaren tere Banabas mere Sol, ba nori e hala mera rien tara toukui i taren.

A tolo i Saipras

4Bu Namnamei u Goagono e hala ranen ba nori e gala uar tara taun i Selusia. I Selusia nori i osaia tara tolala, ba tolala e lu mera neien tara tolo pan a solonen i Saipras. 5Ba nori e na tuku ria tara taun i Salamis me hatei laner u ranga tere Sunahan turu luman lotu turu Jiu. Ne Jon Mak e ka gono has mera ien te ga taguhu merien. 6Ba nori e hula la ria tara mamana han i Saipras, ba nori e na tuku ria tara taun i Pepos. I Pepos nori i hitupal mei a toa Jiu a solonen e Ba-Jisas (na turu Ha-Grik i ngö hase ien Elimas). Nonei a katunun kukui turu matuna na hirakö, na nonei e ngö gamogamo hasei a peisanen a toa propet. 7Nonei e ka gono mei e Gamman tara tolo teka, a solonen Setsias Polas, a katun te ka mei u niatei u niga. Be Setsias Polas e ngö rena ere Banabas mere Sol, taraha nonei e ngilin hengoen u ranga tere Sunahan. 8Kaba e Elimas e torohanan ranga kap ren. Nonei e ngilin habiritsin u hakats tere Gamman be Gamman te ma hamana uanei tara Tsunono. 9-10Kaba e Sol, ti ngö hasei e Pol, e toan saputu mei u Namnamei u Goagono, ba te tara hamatskö uana tere Elimas me poiena, “Alö a pien tere Satan! Alö e paköem a mamana markato a matskö! Mamana markato turu gamo na mamana markato a omi e saputu korue nolö! Alö e roron kato hakokoele iem a mamana maroro a matskö tara Tsunono, na lö e ma ngilin hapolasa has nami a markato teka i tamulö! 11Alia e hateie golö, a nihahuna tara Tsunono e koul hamanasa uanama i tamulö, ba matamulö te gamon kiau nou ba lö te ma antunan tara has namoi a pitala!” E Pol e mar ranga u teka, ba ka te herei u koasi u ruruhana e topei hatu kap nena a matane Elimas. Ba nonei e hula lalana me sakiena ta katun te ga pilein a limanen ba te harute neien a maroro. 12Be Gamman e tareto a ka teka me toan hamanana. Nonei e asingoto koru ba te hakats hapara nena u hihatuts tara Tsunono.

A taun i Antiok tara provins i Pisidia

13E Pol nu katun ti lala gono meien i la ban a taun i Pepos, ba tolala e lu mera neien tara taun i Pega tara provins i Pampilia. Kaba e Jon Mak e la ba reien me la pouts uana i Jerusalem. 14Ba nori e la ba ner i Pega, ba te na tatala habutu ria tara taun i Antiok tara provins i Pisidia. Na turu lanin lotu nori i tasuia tara luman lotu turu Jiu, me gumur. 15A toa katun e rit hapan a palabina u ranga turu Lo tere Moses na palabina u ranga turu propet, bu tsunono turu lotu e toan hala menari u ranga tere Pol na pal katun i tanen, me poier, “A ma tsi hatoulana, te ka memia limiu ta tsi rangan hitaguhu turu katun, ba limiu te tatei hateimiu.” 16Be Pol e tuoluna me hasoasei nena a limana te gi hengo menien u katun me poiena, “Alimiu u katunur i Israel, na limiu a palabir u katun te hatsunono hasemiu e Sunahan, alimiu go hengo iam. 17E Sunahan, te tara kap rena a pal barebanar i Israel, nonei te hopu kapir u tuburara, na tara poata ti ka ien tara han i Itsip, ba nonei e kato hapara koru ranen. Na i murimuri, tara nitagala pan i tanen, nonei e mi peigi ba rien a han i Itsip. 18Na nonei e tara kap rien tara latu pinopino, ba te hakats sil koruena u markato u omi i taren e antunaia turu 40 u hiningal. 19Tara han i Kenan e Sunahan e kato homir a tohit a pal katun, me hala ranei a Israel u tsikitsiki i taren. Ba nori e pile ner u tsikitsiki teka e antunaia turu 450 u hiningal.” 20E Pol e ranga lel me poiena, “E Sunahan e toan haka reto u tsonun taratarakap tara Israel e antunaia tara poata tere Samuel a propet. 21Na nonei tara poata teka u katunur i Israel i ngil ta toa ta king, be Sunahan e hala rane ien e Sol, a pien tere Kis na pala tere Bentsamen. Nonei e kingia i Israel turu 40 u hiningal. 22Be Sunahan e tsuge nen me hake iena e Devit a king i taren. Nonei e mar hatei menai e Devit teka: ‘Alia e tara sabiegu e Devit a pien tere Jesi nonei a mar katun te ngile gulia. A torir e ngil korue nen. Nonei te kukute hanige nou u mamana u ngil hoboto i tar.’ E Sunahan te mar ranga u teka. 23Tara pala tere Devit i murimuri, e Sunahan e habutu e Iesu, a katun te ga lu pouts raio ra, me hala nanen tara Israel, te ranga hamana u e Sunahan i manasa. 24I mam te butuia e Iesu, e Jon a Tsonun Baptais e habulunganein u ranga tara Israel hoboto te gi habirits menien a toriren ba nori te habaptaisir. 25Na poata te katsin kapaia a toukui tere Jon, ba nonei e poiena, ‘Alimiu e poemiu alia esi? E Kristo? E moa. Kaba limiu go hengo iam! E Kristo te la hamurimuri nama romana i tar. Nonei a Tsunono pan, na lia a katun papala koru.’ Jon te mar ranga u teka.” 26U raranga tere Pol e la noa me poiena, “A ma tsi hahatoulana i tar tara pala tere Abraham, na limiu has a palabir u katun te hatsunonemiu e Sunahan, u raranga te poiena e Sunahan e ngilin lu pouts rena u katun i hala mena meien i tarara noa has. 27U katunur i Jerusalem na pal kapan i taren i ma atei silei e Iesu nonei e Mesaia. Na nori i ma atei haniga silei u ranga turu propet ti roron rite ien turu mamanu lanin lotu. E moa. Nori i kotin e Iesu ba nori e mar kato mena rien ti mar ranga u u propet i manasa. 28Nori i ma sabei ta toa ta ka te ga antunaia te gi kato hamate menien. Kaba nori i rangats e Pailat te gi atung hamate noa has menien. 29Na tara poata ti kato hakape ien a mamana ka ti koloto mamin u propet, ba nori e atung hamatie ier e Iesu. Ba nori e lu hakoule rien tara koruse, me na honge rien tara kioun mate. 30-31Kaba e Sunahan e hatakei poutse ien tara tou mate, nu katun ti la ban i Galili me la gono mena rien i Jerusalem, nori i tare ien turu lan u para i murina tara poata te takei pouts ien. Nu katun teka e roron habulungana naren tara barebana. 32-33Na lam e hatei has rami limiu u Bulungana u Niga teka. A ka te hateiri e Sunahan u tuburara i manasa te ga katoen, nonei e kato hakapa berien ra u hatutubunei i taren, te hatakei menien e Iesu. U Buk u Goagono e mar ranga has u teka turu hahuoluna u Sam, te poieia e Sunahan,

‘Alö a pien i tar. I romana alö e hatamana mia i tar.’

34E Sunahan e hatakei poutse ien tara tou mate, na nonei e ma antunan mate lel nei ba te koremena. E moa. E mar kato uana te ranga u e Sunahan,

‘Alia e kato hamana bera gilimiu romana a ka a niga tu ranga hamana nia lia tere Devit i manasa.’

35Gaha nonei a ‘ka a niga’ teka? U Buk u Goagono e mar hatei mena neien teka turu tanu Sam,

‘Alö e ma haniga namoi romana te go koreme u a tsomi i tamulö. E moa.’

36U ranga teka e ma hatei nanei e Devit. Tara neha, i murina te kato e Devit u ngil tere Sunahan tara poata i tanen, ba nonei e toan matena ba nori e ngaho narien ti ngaho ria u tubunen, ba nonei e koremena. 37Kaba e Iesu nonei a katun te hatakei poutsi e Sunahan, nonei e ma koremei. 38Na ma tsi hahatoulana, alia e habulungana ragi limiu, nonei a katun teka e Iesu te lu sila ba nena e Sunahan u markato u omi i tamilimiu. 39U Lo tere Moses e ma antunan lu ba nanei u markato u omi i tamilimiu ba te ngö ranei limiu u katun u matskö. Kaba e Iesu e lu ba nena u markato u omi hoboto turu katun te hamana uar i tanen, ba te ngö has rane ien u katun u matskö. 40Alimiu go hanei iam! A ka teka e namos la uanama i tamilimiu, ti rangein u propet i manasa me poier,

41‘Alimiu u katun te hahakosmiu, alimiu go tara iam, ba te asingoto korumiu, ba te toan tiamiu!

Alia e katoegu a toa toukui tara poata teka i tamilimiu.

Na te hatei haniga ranoa limiu ta toa ta katun tara toukui teka, ba limiu te ma hamana koru noa has moi.’”

E Pol e mar ranga u teka me toan hakapana. 42Ere Pol mere Banabas i katsin lakasa u i ielesala bu katun e poier, “Turu lanin lotu te la nama alimiu go hatei lel naiam u ranga teka i tamulam.” 43A barebana i tarura tala, nu Jiu u para nu katun halhal ti honoto hasia turu lotu turu Jiu, nori i kukute ere Pol mere Banabas. Ba nori a elasolana katun e hala ner u ranga u niga i taren ba te ranga hatagala mera ren te gi ka hatagala uen tara hitaguhu tere Sunahan. 44Na turu tanu lanin lotu, u katun u para koru tara taun teka i gono silema te gi mi hengo menien u ranga tere Sunahan. 45Kaba palabir u Jiu i tara u katun u para ti gono, ba toriren e hiomi koruna. Nori i torohanan pita-putei u ranga tere Pol ba te ranga homi naren. 46Ti mar kato uen teka be Pol ne Banabas e ranga hatagala korur me poier, “E matsköna tu hala mam meri lam alimiu u ranga tere Sunahan. Kaba limiu e tori-tsuga ba namen ba te kato here rami a peisamiu u katun te raman lu ner a nitoatoa te ka nitoana. Te kato uanen teka ba lam te la hamanasam tara pala te halhal ria turu Jiu. 47A Tsunono e mar hatei mera mei lam teka:

‘Alia e haka here ragi limiu u ualesala turu katun te halhal ria turu Jiu.

Ba limiu te tatei taguhu ramiu u katun tara mamana han i puta, ba lia te lu pouts ragoen romana.’” 48U katun ti ma Jiui i hengo u ranga teka, ba nori e sasala korur, me hanige ier u ranga tere Sunahan. Nu katun te hopu kapir e Sunahan te gi toatoa nitoa, nori i hamana u i tanen. 49Nu ranga tara Tsunono e tasata hobotoia tara mamana han ti ka hasukusuku. 50Kaba palabir u Jiu i hatakei a raharaha tara tohaliouna turu lotu ti ka mei a solo pan, na turu tsunono has tara taun teka, ba nori e tanian kato homi rer ere Pol mere Banabas. Ba nori e tsuga rarien tara han i taren. 51I kato u teka, be Pol ne Banabas e taholo ba ner u koahu i mouren, ba te mar haruto menari te raharaha mera nei e Sunahan u katununa tara han teka. Ba nori e lar i Aikoniam. 52Kaba u Kristen i Antiok i sasala koru, ba nitagala turu Namnamei u Goagono e saputuna i taren.