Search form

Aposol 13:9-10

9-10Kaba e Sol, ti ngö hasei e Pol, e toan saputu mei u Namnamei u Goagono, ba te tara hamatskö uana tere Elimas me poiena, “Alö a pien tere Satan! Alö e paköem a mamana markato a matskö! Mamana markato turu gamo na mamana markato a omi e saputu korue nolö! Alö e roron kato hakokoele iem a mamana maroro a matskö tara Tsunono, na lö e ma ngilin hapolasa has nami a markato teka i tamulö! 11Alia e hateie golö, a nihahuna tara Tsunono e koul hamanasa uanama i tamulö, ba matamulö te gamon kiau nou ba lö te ma antunan tara has namoi a pitala!” E Pol e mar ranga u teka, ba ka te herei u koasi u ruruhana e topei hatu kap nena a matane Elimas. Ba nonei e hula lalana me sakiena ta katun te ga pilein a limanen ba te harute neien a maroro.