Search form

Aposol 14:3

3Kaba e Pol ne Banabas i kei a poata lehana i Aikoniam, na nori i tagala mei ti hatei menien u ranga tara Tsunono. Ba Tsunono e hatagala ranen ba nori e katoer u mamana u mirakul. Tara ka teka a Tsunono e haruto nia turu katun u rangan hitaguhu i tanen e mana koru.