Search form

Aposol 16

E Timoti e la gono mer ere Pol mere Sailas

1Ere Pol mere Sailas i silaia tara taun i Debi me na butu ria tara taun i Listra. Na tara han teka a toa Kristen e ka, a solonen e Timoti. E tsinanen nonei a pala turu Jiu na nonei a Kristen has. Kaba e tamanen a toun Grik. 2Nu Kristenir i Listra ni Aikoniam i hatein a markato tere Timoti me poier, “Nonei a katun a niga.” 3Ne Pol e ngil e Timoti ga la gono meien. Ba nonei e lue nen me hapö nena a hatoatongo tere Sunahan i pikpikönen. Taraha, u Jiu hoboto ti kaia tara han teka i atei sil e tamane Timoti a toun Grik. Nu Grik i namala kukutei nonei a markato tara hipö teka ti tagala sil koru u Jiu. 4Ba nori e lala ria turu taun ba te hatei rer u Kristen u ranga ti kitseia u aposol na pal kapan i Jerusalem ba te poier, “Alimiu go kukutiam a ka teka.” 5Bu nihamana turu Kristen e butu hatagala koruna, nu hiase i taren e butu hapan susul turu mamanu lan.

E Pol e tarei a katununa i Masedonia

6Ba nori e la hagusuna ria tara provins i Pritsia na i Galesia. Nu Namnamei u Goagono e hatei rien te gi ma tatei hihatuts menien u ranga tere Sunahan tara han i Eisia. 7Ba nori e na hanoa ria tara provins i Misia, me katsin torohanan la uar i iahana a provins i Bitinia. Kaba u Namnamei tere Iesu e hatu kap reien. 8Ba nori e la hatalis ba ner i Misia me la uar tara taun i Troas. 9Na tara bong be Pol e tareto u toa u hiharuto. Ba nonei e tarena a toun Masedonia te tuol ba te ranga hatatagi menen me poiena, “Alö go aroho uama i Masedonia ba te mi taguhu ramo lam!” 10Te kapaia u hiharuto, ba lam te katsin la tala uam tara provins i Masedonia, taraha alam u atei sil e Sunahan e ngö rio lam te go na hala meni lam u Bulungana u Niga tara barebana i han teka.

E Lidia e hamanaia tere Iesu

11Alam u osaia tara tolala ba te la ba nem a taun i Troas me aroho hamatskö uam tara tolo i Samotres. Bu hamahö ba lam te la soku uam tara taun i Niapolis. 12Alam u la ban i Niapolis ba te kete uam i Pilipai, a taun a kapan tara man han i iahana provins i Masedonia. Tara provins teka i ka hasia a tei Rom u para. Ba lam e gamon ka mia i Pilipai. 13Na turu Lan u Goagono turu Jiu, alam u la u i ielesala tara taun ba te na tuku mia tara makum i rehina ramun olo tu poeia lam a makum ti roron singoia u Jiu. Ba lam e gumum me ranga gono merem a tohaliou ti gono hakapa. 14A toa tahol a solonen e Lidia e kaia tara tohaliou ti hengo rio lam. Nonei a taholuna tara taun i Taiataira na nonei e roron haholin u labalaba a holnen te la sei. Nonei e roron hatsunoni e Sunahan, ba Tsunono e kalatsena a torinen ba nonei e hengo hanige iena u ranga tere Pol. 15Ba nonei e luena a baptais na pala i tanen ti susohoia i luma i tanen i habaptais has. Ba nonei a tahol e ranga hatatagina me poiena, “Te atei sile mia limiu alia e hamana koru uagu tara Tsunono, ba limiu te mi tapa mia i luma i tar.” Ba nonei e las hagum hatagala rano lam.

Nori i haka ria ere Pol mere Sailas tara karabus i Pilipai

16Turu toa u lan alam u la u tara makum ti roron singoia, ba toa taholun kukui puku e hitupali mera nolam. Nonei a taholun sueke te harangi a toa mate a omi, ba tahol e lu bera nei a moni pan u katunun hakui i tanen tara toukuin sueke. 17Ba nonei e kukutiena e Pol na lam has ba te ngöna me poiena, “A pal tson teka u katunun kui tere Sunahan i iasa koru. Nori e haruto rari limiu a maroro te lu sila namia limiu a nihitaguhu tere Sunahan.” 18Ba tahol teka e kato noa lasina turu mamana u lan. Be Pol e soso koru mena a ka teka ba te habiritsina me poiena tara mate, “Alia e ranga mego lö tara solona e Iesu Kristo, alö go koul ban a tahol teka.” Ba mate a omi e la ba nanen i teka puku. 19Na pal barebana ti hakui a tahol teka i atei sil a ka ti lulue ien a moni e kapa tala. Ba nori i tsepa reto ere Pol mere Sailas me las tsibil raren ba te la mera rien tara pal kapan i hihitoani. 20Ba nori e na piou rarien turu katun tara gamman me poier, “A pal tson teka u Jiu, na nori e mi kato homier a taun i tarara. 21Nori e mi hihatuts has ner a markato te hapiu nena u lo i tarara. Ara e ma tatei hanige rei a ka teka, taraha ara a tei Rom.” 22Ba barebana e hatangana hobotor turu ranga teka. Bu gamman e hatangana hasir bu katun i taren e kis kata ba ner u hasobu tere Pol mere Sailas, ba nori e singata rarien a pata. 23Nori i singata hapan koru ren me na haka rarien tara luman karabus. Ba nori e poier tara tson pepeitokap tara karabus, “Alö go pepeito kap haniger a elasolana katun teka.” 24Tara poata te hengoe ien u ranga teka, ba nonei e haka ranen tara toa rum i iogana me hakits kap ranei a man mouren a makumun timba a tiama. 25Kaba tara gusuna bong be re Pol mere Sailas e singo uar tere Sunahan me soloseier e Sunahan turu köman lotu, bu palair u karabus e hengo raren. 26Ba toa nun e songots butuna me gas hapanena a luman karabus me noana turu kopina u tul i tanen. Ba i teka koru bu tamana hoboto te takalatar, bu tsien e tapurese ria turu karabus me rusur. 27Ba tson pepeitokap e supakatana me tagulena. Ba poata te tare ien u tamana i takalata hakapa, ba nonei e lousena u kilatan hiatatung i tanen me katsin ngats hamatie nei a peisanen, taraha nonei e poei u karabus i bus hakapa. 28Be Pol e ku hapan koruna me poiena, “Alö go ma ngatsei a peisamulö! Alam hoboto e kam!” 29Ba tson pepeitokap e ngö silena u lam me pieta tasuna me tuhatukun nena i matana ere Pol mere Sailas, ba te tololo mena nimatout. 30Ba nonei e la halakasa mera nen me poiena, “A ma tsi tsunono, alia go kato uiname ba lia te luegu a nihitaguhu tere Sunahan?” 31Ba nori e poier, “Alö go hamana u tara Tsunono e Iesu, ba lö te luem a nihitaguhu tere Sunahan. Na e kato has uana i iesana tara pal katun i tamulö.” 32Ba nori e toan hateie rien u ranga tere Sunahan me hatei has rer u katun hoboto ti kaia i luma i tanen. 33Ba i gusuna bong noa ba tson pepeitokap teka e lu rena ere Pol mere Sailas me galusena u takiraha i taren. Ba i teka puku ba nonei na pala hoboto i tanen e luer a baptais. 34Ba nonei e piou rena ere Pol mere Sailas me sei ria i luma i tanen, ba nonei e hanou ranen. Ba nonei na pala hoboto i tanen e sasala korur ti hamana uen tere Sunahan. 35Poata te lania a lan, bu gamman e hala rarima u polis me poier, “Na purese riam a elasolana katun.” 36Ba tson pepeitokap e na hatei nena a ka teka tere Pol me poiena, “U gamman e hala narima u ranga te poiena alimiu mere Sailas e gi purese riou. La tala mula ba te la hanigamiu.” 37Be Pol e poiena turu polis, “Nori i ma kot hamatskö merai lam na nori i singata rilam a pata i matar u barebana. Alam has u katunur i Rom, kaba nori i haka has ria lam tara karabus. Na nori e katsin purese rario lam ba te katsin hala hamous tsipon rario lam. E moa koru! Nori peisa e gi lama ba te mi halakasa rario lam!” 38Bu polis e na hatei ner u ranga teka turu gamman. Ba poata ti hengo nien ere Pol mere Sailas u katunur i Rom, ba nori e matoutu talar. 39Ba nori e na ranga hatatagi tori ria i taren. Ba nori e lakasa gono mera ren tara luman karabus ba te tahul raren te gi la ba menien a taun. 40Be re Pol mere Sailas e la ba ner a luman karabus me la uar i luma tere Lidia, ba nori e na tara rer a pal barebana ti hamanaia tere Iesu. Ba nori e ranga gono mera ren me kato hatagaler a nihamana i taren, ba nori e toan lar.