Search form

Aposol 16:11

E Lidia e hamanaia tere Iesu

11Alam u osaia tara tolala ba te la ba nem a taun i Troas me aroho hamatskö uam tara tolo i Samotres. Bu hamahö ba lam te la soku uam tara taun i Niapolis.