Search form

Aposol 17

A han i Tesalonaika

1Ba nori e sila ria turu taun i Ampipolis na i Apolonia ba te na tuku ria tara taun i Tesalonaika. Na toa luman lotu turu Jiu e kaia tara taun teka. 2Be Pol e la uana turu lotu turu Jiu, te roron kato uen. Ba turu topisa u Lan u Goagono be Pol e ranga mera nen me hatei nena u Buk u Goagono. 3Ba nonei e ranga hatarare nena u hihatuts turu Buk u Goagono ba te haruto nena e Kristo e lu hakapi a kamits ne takei pouts hasia tara tou mate. Ba nonei e poiena, “E Iesu a katun te ranga negu lia nonei e Mesaia, a katun te hopu kapin e Sunahan.” 4Ba palainu katun e hamanar ba te ka hoboto gono mer ere Pol mere Sailas. Nu katunur i Gris u para ti hatsunoni e Sunahan i kato has u i iesana, na tohaliou pan has u para. 5Kaba u Jiu i hiomi koru tala ba te gono hoboto rarima u katun u karous u omi ti roron ka pinopino laia tara toana. Bu Jiu e gono hoboto rer a toa hun katun pan tara toa makum, ba nori te ketar me hasingoto rer a barebana hoboto tara taun. Ba nori e oholer a luma tere Jeson ba te katsin halakasa rer ere Pol mere Sailas me haka rarien i matana u barebana. 6Kaba nori i ma sabe rien, ba nori te las halakasa rer e Jeson na palair u katun ti hamanaia tere Iesu me piou rarien tara pal kapan tara taun. Ba nori e poier, “U katun teka i kato hasingoter a barebana tara han hoboto, ba nori e la has uarima i teka. 7Be Jeson e las hagum ranen i luma i tanen. Nori e hipus ner u lo tere Sisa, a Gamman Pan i tarara, ba nori e poier a tana katun a solonen e Iesu te kingina.” 8Ba poata a barebana na pal kapan tara taun i hengo neto u ranga teka, ba nori e toku korur. 9Ba pal kapan e singoer a moni te gi sakahis ien a peisaren. Be Jeson na palair u katun ti hamanaia tere Iesu e hala rarien a moni, ba nori e purese raren.

A taun i Beria

10A bong turu lan teka ba pal barebana ti hamanaia tere Iesu e hala ba rer ere Pol mere Sailas tara taun i Beria. Nori i tuku hakapaia i Beria me na tasu ria tara luman lotu turu Jiu. 11U Jiu teka i ma herei u Jiu i Tesalonaika. U Jiu i Beria i hakats halesala koru, kaba u Jiu i Tesalonaika i hapiun u ranga u tsimus. U Jiu i Beria i hengo hanigei u ranga tere Pol, na turu mamana u lan nori i rit u Buk u Goagono ba nori e katsin atei siler te go mana u u ranga teka. 12Bu Jiu u para e hamana ria tere Iesu. Nu katunur i Gris u para i hamana has, a tohaliou pan na pal tson has. 13Kaba poata ti hengoeia u Jiur i Tesalonaika e Pol e habulunganein u ranga tere Sunahan i Beria has, ba nori te la uarima i han teka ba te mi kato hasingoto haraharaha rer a barebana. 14Ba i teka puku ba pal barebana ti hamanaia tere Iesu e hala ba menari e Pol i tasi, kaba ere Sailas mere Timoti i kakaia i Beria. 15Ba barebana ti la gono mei e Pol e na piou hanoa narien tara taun i Atens. Be Pol e hala kopis mera neien u ranga te gi na ngö merien ere Sailas mere Timoti ba nori te la boroboro uarima i tanen. Ba pal barebana teka e takopis pouts uar i Beria.

A taun i Atens

16Tara poata e Pol e hahaloser ere Sailas mere Timoti i Atens, ba nonei e tarena u keisa u para ti lotu uen tara taun teka. Ba nonei e tori-tsuga koru nena a ka teka. 17Be Pol e lana tara luman lotu turu Jiu ba te hiararanga gono merena u Jiu na pal barebana halhal ti hatsunonei e Sunahan. Na turu mamana u lan ba nonei e hiararanga gono merena a barebana te tara raien tara toana. 18Ba nonei e hiararanga gono has merana u tson hihatuts turu huol u mar hihatuts ti ngöei u Epikurian nu Stoik. Ba palai e poier, “Aha nonei te ranga nena a katunun ranga pinopino teka?” Ba palai e poier, “Nonei e ranga toum nena u tana u got halhal.” Nori i ranga u teka, taraha e Pol e hatei rien e Iesu me poiena nonei e takei poutsia tara tou mate. 19Ba nori e luer e Pol me piou narien turu toa u hagum te kaia tara makumun hagum ti ngöei i Ariopagas. Ba nori e poier, “Alam e ngilin atei silem u hihatuts u tsimus te mi katoe mia lö teka. 20A mamana ka te ranga nemu lö alam e hahal namen, na lam e ngilin atei silem a mouna u ranga teka.” 21A barebana hoboto i Atens nu katununa tara tana han ti kaia i Atens, nori i ngilin hakapi a poata hoboto i taren ba te hahatei ner u ranga u tsimus ba te hehengo haser u tana u ranga u tsimus. 22Be Pol e tuoluna i gusuna i Ariopagas me poiena, “A ma tsi tsunonor i Atens, a mamana ka hoboto te tare gulia e haruto nena alimiu e hakats nitoa uamiu turu spirit. 23Alia u hula la ba te tare iegu u makum u goagono te lotu mia limiu. Na lia u tara hasi a toa makumun hats te kana u ranga te poiena: ‘Tara toa got te ma atei sileri a barebana.’ Nonei a Got teka te hatsunono uami limiu na limiu e ma atei sile mien, nonei a Got te habulungana nagu lia i tamilimiu. 24E Sunahan te habutu a han i puta teka na mamana ka te kana i tanen, nonei e ma ka neia turu luman lotu ti kui u katun, taraha nonei a Tsunono i Kolö ni puta has. 25E Sunahan e ma ngile nei a barebana e gi kui beien a limaren a mamana ka. Nori e mar taguhu mena roien ime? E moa. Nonei peisa te hala nena a nitoatoana i puta turu katun hoboto ba te hala rane ien a mamana ka hoboto te ka meren. 26Na nonei e hatuhanei a hun katun hoboto tara toa tuburen, ba nonei te hala mera neien turu han hoboto i puta te gi na ka ien. Nonei e hopu kap mamin a poata tara man toa man hun katun hoboto, ba te pana kap has nena u runguna han i taren. 27Taraha, e Sunahan e ngil nori e gi sakien, bu katun te salasa kukuhil siler e Sunahan te tatei sabie roen. Kaba e Sunahan e ma lehana koru ba nanei ta toa i tarara. 28A toa tson atei e poei,

‘Ara e toatoa ria i tanen ba te lala ria i tanen ba te ka ria i tanen.’

Nu palain u tson u atei i tamilimiu i poei hasi,

‘Ara has i tuhanaia i tanen.’ 29Ti tuhanaia ra tere Sunahan, ba ra te ma tatei pei rei nonei e here nei a goul tsi a silva na a hatu na a ka te hakats mam nena a katun ba te toke nen. E moa. 30E Sunahan e tara hahalongolo tunir a barebana tara poata i manasa ti hahal ien. Kaba i romana nonei e habulungana rena a barebana tara han hoboto te gi hakapa koru menien u markato u omi nu hakats u omi i taren. 31Taraha, nonei e hopu kapin u lan te go butu u u kot i tanen, Tara poata teka ba nonei te hala nanou romana a nitsunono i tanen tara katun te hopu kap mam nen. Na katun teka e tsimou hamatskö hoboto ranou romana u barebana i puta. Be Sunahan te haruto rena u katun hoboto te mana uana romana a ka teka, taraha nonei e hatakei poutsi a katun teka tara tou mate.” 32A barebana i hengo hakapi u ranga tere Pol. Ba poata ti hengo nien a katun e takei poutsia tara tou mate, ba palai e gol hahamana naren. Kaba palai i poei, “Alam e ngilin hengoem u ranga i tamulö tara tana poata.” 33Be Pol e la ba nena u hagum teka. 34Na palain u katun ti ka gono meien ba te hamana ria tere Iesu. E Daionisias, a pala turu hagum i Ariopagas, e kaia i gusuna a tsi hun katun teka, na toa tahol has a solonen e Damaris, na palai has.