Search form

Aposol 17:1

A han i Tesalonaika

1Ba nori e sila ria turu taun i Ampipolis na i Apolonia ba te na tuku ria tara taun i Tesalonaika. Na toa luman lotu turu Jiu e kaia tara taun teka.