Search form

Aposol 21:32

32Ba tsunono e lu rena u soldia na palair u kepten ba nori e pieta gala hobotor tara barebana. Ba poata ti tare ien a tsunono nu soldia, ba nori e hanoan singata ner e Pol.