Search form

Aposol 21:7

I Sesaria e Agabas e hatein u ranga tara propet

7Alam u osaia tara tolala me la ba nem a taun i Taia me la nitoam. Ba lam e na tuku mia tara taun i Tolemes. Ba lam e hatsomi mia turu Kristen, ba te ka gono mera mien u toa u lan.