Search form

Aposol 24

A pal kapan turu Jiu i kotin e Pol

1I murina te kapaia u tolima u lan, be Ananaias a tsunono pan turu pris e la uanama i Sesaria ba te la gono mera nama a pal kapan turu Jiu, na katunun raranga i taren, a solonen e Tetalas. Ba nori e hateieri a Gamman e Piliks u ranga ti katsin kot meien e Pol. 2Be Gamman e ngöena e Pol. Be Tetalas e tanian sake nei e Pol u ranga ba te poiena, “A tsi tsunono o Piliks, alö u taguhu raio lam tara nigumgum a niga koru ne moa ta hiatatung te ga butu. Na turu hakats u niga i tamulö, alö u taguhir a pala i tamulam tu hamatskö meni a man ka man para te omi i manasa turu han hoboto. 3Ba torimulam e haniga koruena a ka teka, ba lam te haniga koru hase molö. 4Kaba alia e namos hatu kap nago lö tara poata lehana. Alia e ranga hatatagi gia i tamulö te go hengo meni lö a tsi ranga i tamulam. 5Alam u tara sabe a tson teka e Pol nonei a katununa tara markato a omi. Nonei e roron habutsena a raharaha na hiatatung i gusur u Jiu tara han hoboto i puta. Na nonei a toa tson mammam has turu katun ti lukater a pala i tamulam me ka uar tara tana pala te ngö rari a hun katunur i Nasaret. 6Nonei e torohana hasi te ga kato hakorkoriana menien a Luman Lotu Pan i tamulam, kaba alam u pile kap nen. [Na lam u ngilin kot nien turu lo i tamulam. 7Kaba a tsunono e Lisias nu soldia i tanen i lama me tagala korur, me lu ba tsipon narien lam. 8Ne Lisias e ranga mer u katun ti katsin kot nen e gi mi butuia i tamulö.] Ba lö noa has te tatei rangatse men, ba lö te tatei atei peisa moa i tanen a mamana ka te kot memien lam.” E Tetalas te mar ranga u teka. 9Nu Jiu has i taguhe ien ba te saka menari u ranga tere Pol. Nori i ranga hatei hoboto me poier, “A man ranga hoboto teka e manana.”

E Pol e hatein u ranga i matane Piliks

10Be Gamman e hanigato te ga kato menai e Pol u raranga i tanen. Be Pol e poiena, “Alia e atei silegu turu hiningal u para alö a tsonun hahamou turu ranga tara pala i tamulam u Jiu. Ba lia te sasala megu te ranga palis uagu lia i tamulö. 11Te rangata ramoen lö ba lö te tatei atei hase mou nonei u l2 u lan puku te kapa tu la u lia i Jerusalem te go na kato menai u lotu. 12Na pal kapan turu Jiu i ma tarei lia te go hiatatung gono meia lia ta toa ta katun turu ranga i iahana Luman Lotu Pan. Na nori i ma tara hasei lia te go hatakei meni lia tu hagum tu omi turu katun i iahana u luman lotu tsi i iahana taun. E moa. 13Na turu ranga te kot merien lia, nori e ma antunan habutu nari ta toa ta mounen te tatei kato hamanena u ranga i taren teka. E moa. 14Kaba alia e hateie golö, nonei a Maroro teka tara Tsunono te ngöe rien ‘A markato te peko menari a hun katun’, e manana alia e roron kukutie gen. Alia e kukutiegu a Maroro teka ba lia te singo uagu tara Got turu tubumulam e Sunahan. Alia e hamanegu u ranga hoboto te kana turu Lo tere Sunahan nu ranga hoboto ti kolotein u propet. 15Na lia e hamana silegu nonei a ka te hamana sil hase ren, nonei te hatakei poutse noa romana e Sunahan u katun ti mate, u katun u matskö nu katun te ma matskö hasri. 16Ba tara mamana poata a torir e tagala silena te go matskö u lia i matane Sunahan na i matar u barebana has.” 17Be Pol e ranga lelina me poiena, “Tara man hiningal te la hakapa alia u kaia tara palabina u han, ba lia e toan la pouts uagu i Jerusalem. Alia u la mei u moni te go na taguhuri u katun ti moa ta ka, na lia u la sil hasi te go na hats u lia tere Sunahan. 18Na lia u kato hakapi a markato te go gogoso u lia i matana u Lo. Alia u kato u teka i iahana a Luman Lotu Pan ba nori e tare rio lia. Ne moa ta pal katun te gi ka gono meio lia, ne moa has tu geta. 19Kaba a palabir u Jiur i Eisia i mi pile kap nio lia. Na te ka merien tu ranga i tar, nori gi la uama i matamulö ba te kot nario lia. 20Te moa nen, bu katun teka e gi hatei lö u saha u nomi ti sabien i tar, tara poata tu tuolia lia i matana u Kot Pan turu Jiu. 21Toum u toa puku lasi u ranga. Poata tu tuolia lia i gusuren ba lia e mar ku uagu teka, ‘Alia e hamanegu e Sunahan e hatakei pouts rena romana u katun ti mate. Nonei lasi a mouna a ka te kot merien lia i matamilimiu.’” E Pol te mar ranga u teka. 22E Piliks e molo atei haniga sil u nihamana na markato turu Kristen. Ba nonei e ranga mera nei u Jiu te gi hahaloso buuen me poiena, “Poata te la nama romana a tsunono e Lisias, ba lia te tatei hamatsköe gou u ranga i tamilimiu.” 23Nonei e rurar u hagum ba te ranga menei a kepten turu soldia e ga hakeia e Pol tara karabus, kaba nonei e go ma hakarabus hatagala korue ien. Na nonei e hanigeir a man hahikapien tere Pol te gi taguhu menien tara ma tsi ka te ngilen.

E Piliks e hakeia e Pol tara karabus turu huol u hiningal

24Te kapaia a palabina u lan, be Piliks e la gono menama a tahol i tanen e Drusila te pala u turu Jiu. Be Piliks e ngöena e Pol me henge iena u ranga i tanen te hatei neien a mouna a ka te hamana siler u Kristen tere Iesu Kristo. 25E Pol e rarangin a markato a matskö, na te ga hala puta meni a katun u ngil i peisanen, na te kot gono mera noa romana e Sunahan u katun. E Pol e mar ranga u teka be Piliks e matoutuna. Ba nonei e poiena, “La tala. Te ka megoa lia ta poata ba lia te ngö lele golö.” 26E Piliks e hakatsin e Pol e ga hale ien ta moni ba nonei te hapurese nen tara karabus. Ba tara poata a para nonei e roron ngö menien i tanen ba te ranga gono menen. 27U huol u hiningal e la hakapa, be Posias Pestas e palisena e Piliks tara toukui i tanen. E Piliks e ngilir u Jiu e gi haniga u i tanen ba nonei e ma hapurese ba nanei e Pol tara karabus.