Search form

Aposol 25

E Pol e kato sil te ga la uen tere Sisa

1E Pestas e la hakapa uama i Sesaria te go mi tara kap menien a provins i tanen, ba nonei e gamon ke iena u topisa u lan. Ba nonei e la ba nenama i Sesaria me kete uana i Jerusalem. 2-3Bu pris pan na pal kapan turu Jiu e la uar i tanen me sakeri e Pol u ranga. Nori i ranga hatagala u tere Pestas me poier, “Alö go taguhu ramo lam ba lö te hala mena mumei a katun teka e Pol i Jerusalem.” Nori i ngilin hataratara kapin a maroro bu katun i taren te mousur ba te pulier e Pol. 4Be Pestas e ranga palis uana i taren me poiena, “E Pol e karabus noa buna i Sesaria. E ma pina noi ba lia te la uagou i Sesaria. 5Na pal kapan i tamilimiu e tatei la gono has merio lia. Na te kato homiia a katun teka ba limiu te tatei na kot gono memen.” 6E Pestas e ka gono mera ien e antunaia turu toal tsi u maloto u lan lel, ba te toan gala uana i Sesaria. Bu hamahö ba nonei e gumna tara luman kot, ba nonei e ngöena e Pol. 7E Pol e tuku hakapa bu Jiu ti lama i Jerusalem e tuol hahise ren, ba nori e sake rien u ranga u tiama u para. Kaba nori i ma antunan harutoni e Pestas te go mana u u ranga i taren. 8Be Pol e mar ranga palis uana teka, “Alia u ma katoei ta toa ta ka ta omi turu lo turu Jiu, na tara Luman Lotu Pan has, na tara Gamman Pan has e Sisa.” 9Kaba e Pestas e ngilin kato hasasaler u Jiu. Ba nonei e rangatsena e Pol, “Alö e ngilin la uam i Jerusalem ba lia te na hengoe goa u kot i tamulö i Jerusalem?” 10Kaba e Pol e poei, “A luma teka te tuol gia lia i romana nonei a luman kot tara Gamman Pan e Sisa. A luma lasi teka nonei a makum te tatei hengoe ria u kot i tar. Alö u atei hakapa, alia u ma katoei ta toa ta ka ta omi turu Jiu. 11Te ka megia lia ta ka ta omi, tsi tu katoeia lia ta toa ta ka te antunana te go mate u lia, alia e ma tatei bus ba nagi a nihahuna teka. Kaba e moa te ga mana u u ranga te kot merien lia, ne moa has ta toa ta katun te ga hala meni lia tara nitagala i taren. Alia go la soku u turu kot pan tere Sisa!” 12Be Pestas e raranga gono mam merena u tsonun pepeito i tanen me toan poiena tere Pol, “Alö e kato silem te go la u lö tere Sisa, bara, alö e la tala uamou tere Sisa.”

E Pol e tuolia i matana e Agripa ne Benaisi

13U palabina u lan e la hakapa be Agripa a King na toa tahol a solonen e Benaisi e tuku ria tara taun i Sesaria te gi na tara menien e Pestas. 14Nori i kaka gono meien turu lan u para, be Pestas e toan ranga hatarare nena e Pol tara king. Ba nonei e poiena, “A toa tson e kana teka e karabus noaia tara poata tere Piliks. 15Tara poata tu la u lia i Jerusalem bu pris pan na pal kapan turu Jiu i kot naten, ba nori e rangatse rio lia te go poe meni lia nonei e gi hahunei. 16Ba lia u ranga palis mera ten me poiegu, ‘U Rom e ma mar hahuna menari a katun i mam te gum hoboto mera nen u katun te kot sile ren ba nonei te ka mena a poata te go ranga palis menien u ranga te kot merien u katun.’ 17Ba tara poata ti gono hoboto ien teka ba lia e haseseigu, bu hamahö ba lia e gum gia turu gumgum tara tsonun hahamou turu ranga ba te ngö regu u soldia te gi la mena meien e Pol i tar. 18Bu katun ti kot meien e tuolur, kaba i ma kot meien ta mar ka ta omi tu hakats meren lia. 19Nori i raharaha meien tara man ka lasi turu lotu peisa i taren na tara toa katun te mate, a solonen e Iesu. Be Pol e poiena e Iesu e toatoa noa hasina. 20Alia u ma atei sil hanigei u ranga te mar kato uana teka, ba lia e ranga megu e Pol te go tatei la pouts uen i Jerusalem ba te na hakot mera neien u ranga teka. 21Kaba e Pol e ranga hatagala sil te ga ka noa uen tara karabus antunana tara poata te la nen romana turu kot peisa tara Gamman Pan e Sisa. Ba lia u poieto te gi tara kap noa menien antunana tara poata te hala nagien romana lia tere Sisa.” E Pestas te ranga u teka. 22Be Agripa e poiena tere Pestas, “Alia has e ngilin hengo negu u ranga tara katun teka.” Be Pestas e poieto, “Alö e na hengoe men i mahö.” 23Bu hamahö be Agripa ne Benaisi e la gono merima u hiharuto pan, ba nori e na tasu ria i iahana makum te hengoe ria u kot. Bu tsunon pan turu soldia na pal kapan tara taun e tasu gono meren. Be Pestas e hala nena u ranga ba nori e tasu merima e Pol. 24Be Pestas e poiena, “O King Agripa na ma tsi katun hoboto te ka hoboto ria ra i teka. Alimiu e rutesmiu a katun teka, a solonen e Pol. U katun hoboto turu Jiu i Jerusalem na i teka has i hala sile leien lia u raranga u omi. Ba nori e ku hapan mer te go ma tatei toatoa lel uai e Pol. 25Kaba alia u ma sabie lei ta toa ta ka te antunana te gi atung hamate menien. Ba nonei noa has e kato sileto te ga la uen romana turu kot peisa tere Sisa, ba lia te hanigagu te go hala menien. 26Kaba alia u ma koloto noe lei tu kalanloun tere Sisa a tsunono i tar, taraha alia e ma ateigi aha te go ranga sil mei lia e Pol. Ba lia te mi piou nagien i matamilimiu na i matamulö has, o King Agripa. Ba poata te kapa noa u hirangata teka ba lia te ka toum megou ta ka te go koloto sil mei lia e Pol. 27Taraha, alia e poiegu e ma niga nei te go hala meni lia a karabus turu kot pan ba lia te ma hatei nagi a saha ka te kot sil merien.”