Search form

Aposol 26

E Pol e rangaia i matane Agripa

1Be Agripa e poieto tere Pol, “Alö e tatei ranga beiem a peisam.” Be Pol e hasoasei nena a limanen me hatanian rangana. 2Ba nonei e poiena, “O King Agripa. Alia e poiegu e nigana i tar te go kato meni lia u ranga i matamulö i romana ba te hatei negu a man ka hoboto te kot sil meri lia u Jiu. 3Taraha, alö e atei sil haniga koruem u markato hoboto na man harangata turu Jiu. Ba lia te ranga hatatagigu te go hengo meni lö alia ba lö te ma haseseimi. 4“U Jiu hoboto e atei siler a markato i tar tu pien noaia lia ba te noana i romana. Nori e atei siler tu kaia lia i han peisa i tar i mam koru noa, na i Jerusalem. 5Nori e solon atei sile rio lia tu tahongo u lia turu Parisi, a pala te kukute hamatskö koruer u lotu i tarara. Nori e tatei hatei ner a ka teka te gi ngil uen. 6Na i romana alia e tuol gia teka turu kot, taraha alia e hamanegu te go manu u u ranga te hopu kapin e Sunahan turu tuburara i manasa. 7Nonei u toa u ranga noa has te hamana ria a l2 a pal barebana i tarara e ga mana, ba nori te hatsunono hapaner e Sunahan tara mamana lan na tara mamana bong. Na nonei lasi a toa nihamana teka te kot meri lia u Jiu, o King. 8Ga neha tsiponi te poe nami limiu, ‘Ara e ma hamana rei te go tatei hatakei pouts meni e Sunahan a katun te mate’? 9“I manasa alia has u poei go hitagala sil te go kato homi meni lia a solone Iesu ni Nasaret. 10Na lia u mar kato has u teka i Jerusalem. Alia u lu u ranga u mal turu pris pan ba lia te hakarabus negu a para a katun tere Sunahan. Na tara poata ti katsin kato hamate rien ba lia e haniga hasigu. 11Ba lia u hahuna hapara raten turu luman lotu hoboto turu Jiu te go haranga merien lia ba te holis ner a man ka ti hamane ien. Alia u raharaha homi koru mera ien me la uagu turu taun i lehana te go na kato homi merien lia.”

E Pol e hatararein te palis meni e Iesu u hakats i tanen

(Aposol 9:1-19, Aposol 22:6-16)

12Be Pol e ranga lelina me poiena, “Alia u la u i Damaskas te go na kato has u i iesana, ba lia e ka megu u ranga u mal nu haniga pan turu pris pan. 13O King, alia u la noaia i maroro tara soasa ba lia e rutsegu u toa u ualesalana i kolö te alesala balein a pitala, ba nonei e piraha hahise nolia nu katun has ti la gono meio lia. 14Ba lam e rus hoboto uam i puta turu tsikitsiki, ba lia e hengoegu u toa u ranga turu Ha-Hibru ba te poiena i tar, ‘O Sol, o Sol, aha te kato hakamits sile milö alia? Alö peisa te kato hakamits poutsem a peisam. E here nei a bulumakau a tson te kiki hatoumurena a tsi roei tara katun te tou nanen.’ 15Ba lia e poiegu, ‘O tsunono, alö esi?’ Ba Tsunono e poiena, ‘Alia e Iesu, a katun te kato hakamitse mulö. 16Takei, ba lö te tuolum. Alia e butu sile gia i tamulö te go hopu kap mei lö a katunun kui i tar. Alö e na hatei ramou a barebana tara ka te rutse mula lö i romana na tara man ka te harutse goi lia romana lö i murimuri. 17Alia e hala mena goi romana lö tara honoto i tamulö na tara pal barebana halhal turu Jiu, ba lia te taguhe gou romana lö te gi ma kato homi meien lö. 18Alia e hala sile goi lö te go na hatuts merien lö u ranga i tar na te gi habirits ba menien u markato u omi te here nei u kuhil. Alia e hala mena goi lö i taren te gi habirits uen tara markato a niga te here nei u ualesala, ba lö te na habirits ba ramien a nitagala tere Satan ba nori te habirits uar tere Sunahan. Ba lia te lu ba negou romana u markato u omi turu katun te hamana ria i tar, ba nori te lue riou a makum i taren i gusuna barebana te hopu kap berai e Sunahan a peisanen.’”

E Pol e hatararein u toukui i tanen

19Be Pol e ranga noana me poiena, “O King Agripa, alia u ma hipusni a kana i Kolö teka tu tare malia. 20Alia u la mam u i Damaskas me na hatei ragi a barebana te gi hakapa koru menien u markato u omi nu hakats u omi i taren ba te habirits uar tere Sunahan, na te gi kato menien a man ka te haruto nena ti hakapa koru menien u markato u omi nu hakats u omi i taren. Na lia u kato has u i iesana i Jerusalem na tara man han hoboto i Judia na tara pal barebana halhal turu Jiu. 21Nonei lasi a ka teka ti tsepa sil mei lia u Jiu i Luman Lotu Pan ba te torohanan atung hamate rio lia. 22Kaba i manasa na i romana has e Sunahan e taguhe nolia, ba lia te tuol gia teka ba te hatei negu a man ka teka tara katun papala na tara tsunono has. Na lia e katoegu u mar ranga noa lahas ti kato u propet ne Moses i manasa tara man ka te ga butu. 23U ranga teka e poiena e Mesaia a katun te hahalose rara e ga lu u kamits ba nonei te takei mam pouts noa tara tou mate ba nonei te na habulungana nena te go lu pouts meri e Sunahan u Jiu na pal barebana halhal turu Jiu.” 24E Pol e mar ranga u teka ba te hatarare noa nena a man ka te katoen, be Pestas e kuna i tanen me poiena, “O Pol, alö e momolö korum! A niatei pan i tamulö e kato hamomolöe nolö!” 25Be Pol e poiena, “A tsi kapan, alia e ma momolögi! U ranga i tar e manana ne matskö hasina. 26Alö o King Agripa e atei nem a man ka teka, ba lia te ranga gia i matamulö ba te ma matsingologi. Alia e hamanegu tu atei hakapa nia lö a man ka hoboto teka, taraha a man ka teka i ma katoei tara makum a mous. 27O King Agripa, alö e hamana uam turu propet tere Sunahan? Alia e atei silegu alö e hamanam.” 28Be Agripa e poiena tere Pol, “Ga lö e hakats nem a tsitabubun ranga teka e antunan palisena u hakats i tar ba lia te hamana gia tere Iesu?” 29Be Pol e poiena, “A tsitabubun ranga e nigana. Kaba te ngile mulö u ranga u para, e niga hasina i tar. Taraha, alia e matesil koruegu te go here meni lö alia, nu katun hoboto has te hengoe rio lia i romana. U tsien lasi teka te ma lue milimiu.” 30Ba King e takeina ne Gamman ne Benaisi, nu katun ti gum gono meien i takei has. 31Ba nori e hatalisir me hiararangar me poier, “A katun teka e ma katoei ta ka te antunana te gi atung hamate menien tsi te gi karabus menien.” 32Be Agripa e poiena tere Pestas, “Sanena a katun teka te ma kato sili te ga la uen romana turu kot peisa tere Sisa, sanei e hapurese ier.”