Search form

Aposol 3

A toa katun a mou-omi e niga pouts

1Turu toa u lan e Pita ne Jon i la u tara Luman Lotu Pan tara pal 3 kilok tara lahi, a poatan singo. 2Na toa katun a mounen e omi hakapa e kaia i rehina a tamana te ngöeri “A Tamana a Niga”. E tsinanen e mar posa noa has menien teka. Turu mamanu lan nonei i soata nitoa menai tara tamana teka, te ga singo beme nien a peisanen ta tsi moni turu katun ti tasuia tara Luman Lotu Pan. 3Tara poata te tara rien ere Pita mere Jon ti katsin tasu uen, ba nonei e singoe iena ta tsi moni i taren. 4Ba nori e tara hamatskö uar i tanen be Pita e poiena, “Tara uama i tamulam!” 5Ba nonei e tara uana i taren me hakats nena te ga lu menien ta ka i taren. 6Be Pita e poiena i tanen, “Alia u moa ta moni, kaba lia e hale gilö a ka te ka megu lia. Tara solone Iesu Kristo ni Nasaret, alia e ranga mego lö, alö go tatala!” 7Ba nonei e pilena tara pal matou i limanen me taguhe nen ba nonei e tanian takeina. Ba i teka puku ba man pitpitan mou na man pagpagotusna man mounen e tagala poutsur! 8Ba nonei e kurapa seina me tuol nena a mounen me tanian hula lana! Ba nonei e tasu gono merena ere Pita mere Jon i Luman Lotu Pan, ba te kurapa lalana me soloseiena e Sunahan turu ranga i tanen! 9Bu barebana hoboto i tare ten te tatala uaien ba te soloseier e Sunahan. 10Ba nori i toan atei sil taleto nonei a katun te roron singoin ta moni ba te gumna tara Tamana a Niga. Ba nori i asingoto koru meto a ka te butuia tara katun teka.

Pita e rarareia i iahana Luman Lotu Pan

11U barebana hoboto i asingoto koru me pieta uar i taren, tara makum ti ngöei a “Luman Oho tere Solomon” i rehina Luman Lotu Pan. Na nonei a katun e pile noar ere Pita mere Jon. 12Be Pita e tara rena u barebana me poiena i taren, “Alimiu u barebanar i Israel, alimiu e asingoto koru namiu a ka teka ba te tara tutoso uamuma i tamulam, boka? Kaba a katun teka e ma niga mela lei a nitagala peisa i tamulam tsi a markato a niga i tamulam ba te tatalana. E moa. 13A Sunahan tere Abraham mere Aisak ne Jekop nu tuburara e hala sei a solona a katunun kui i tanen e Iesu. Nonei a katun teka tu haka mena milimiu turu katun ti paköe ien. Ne Pailat a Gamman e ngilin purese e Iesu ba te lana, kaba alimiu u tori-tsuga namien i matane Pailat. 14Nonei a katun a matskö na niga koru, kaba limiu u tori-tsuga namen. Alimiu u singo tsipon nemi e Pailat te ga hapurese beme rilimiu a katun a hihipuli. 15Alimiu u atung hamate iam u Mouna a Nitoatoa. Kaba e Sunahan e hatakei poutse ien tara tou mate i tanen, na lam u tarei a ka teka ba te hahatei namen. 16A markato te hamana mena milam e Iesu na te haniga mena milam a solonen, nonei a markato te hatagala poutse lala a katun teka te tare milimiu na te atei sile milimiu. E Iesu te habutu a nihamana i tamulam, na nihamana teka te kato haniga poutse lala a katun teka i matamilimiu hoboto.” 17Ne Pita e ranga lel me poiena, “A man hahatoulana, alia e atei silegu a ka a omi teka u kato memi limiu a nitutu, na pal kapan has i tamilimiu. 18I manasa noa e Sunahan e hasila nia u ranga i tanen turu propet hoboto ba te poiena e Mesaia e ga sagohi u kamits pan, ne Sunahan e kato hamana noa has menien teka. 19E kato uana teka, ba limiu te palisemiu u hakats i tamilimiu ba torimilimiu te habirits uana tere Sunahan, be Sunahan te lu ba nanou u markato u omi i tamilimiu. 20Te mar kato uamou limiu teka, ba Tsunono te habute nou u nitagala u tsimus i tamilimiu, ba nonei te hala pouts has mena namei romana e Iesu i tamilimiu, nonei e Mesaia te hopu kap mam berien limiu. 21Nonei e ga ka mam bia i Kolö antunana te butu nama romana a poata te kato hatsimuse noa e Sunahan a man ka hoboto, te mar ranga sila u e Sunahan turu propet u matskö i tanen i manasa. 22E Moses e poei, ‘E Sunahan a Tsunono i tamilimiu e soloseie nou romana a toa propet turu toulamilimiu i murimuri ba te taguhu rano romana limiu, kato has uana te solosei menien lia. Alimiu go hengoe iam a mamana ka te ranga mera neien limiu. 23Esi u katun te ma hengoe roi a ka te ranga nanou a propet teka, e lu kata raroa turu katun tere Sunahan ba nori te na taia riou romana.’ 24E Samuel nu palair u propet has ti butu hamurimurima i tanen, nori hoboto i rangein a poata te kana i romana. 25Alimiu a pal barebanana turu propet. Na limiu u katun te lu hasemiu a man ka turu ranga hamana te halei e Sunahan u tubumilimiu. Nonei e poei tere Abraham, ‘Alia e kalala sila ragoa romana a hun katun hobotor i puta tara pala i tamulö.’ 26Be Sunahan e hopu kap neto a katunun kui i tanen e Iesu me hala mam mena name ien i tamilimiu te ga kalala merien limiu. Nonei e ngilin habirits ba ranei limiu a man markato a man omi i tamilimiu.”