Search form

Aposol 4

E Pita ne Jon i haka ria turu Kot Pan turu Jiu

1E Pita ne Jon i ranga noa hasia tara barebana, bu pris na tson pepeitokap turu polis ti tara kapin a Luman Lotu Pan nu Sadiusi e tuku ria i taren. 2Nori i raharaha koru mei a elasolana aposol ti hatuts merien a barebana e Iesu e takei poutsia tara tou mate, ba te haruto nena u katun ti mate hakapa e takei pouts has riou romana. 3Ba nori e pile kap rer ere Pita mere Jon me karabus raren te gi kot merien turu tanu lan, taraha a ke lahi hakapa. 4Kaba u katun u para ti hengo u ranga i taren i hamana koru, ba te honoto rer a pala ti hamana mamia tere Iesu. Nu hihase tara pal tson hoboto e sukusukuia tara 5000. 5Turu hamahönu lan ba pal kapan turu Jiu nu tson hihatuts turu Lo e gono hoboto ria i Jerusalem. 6Nori i gono hoboto mei e Anas a tsunono pan turu pris, ne Kaiapas ne Jon ne Aleksenda, na palabi has ti pala u tara tsunono pan turu pris. 7Ba nori e hatuol raria a elasolana aposol i mataren me rangata raren me poier, “Ime tu lue mia limiu a nitagala tu kato haniga pouts memi limiu a katun teka? Alimiu u kato memien a solo teresi?” 8Bu Namnamei u Goagono e saputena e Pita me ranga palis uana i taren, “Alimiu u pal kapanir i Israel nu tsunono. 9I romana alimiu toum e katsin rangata rami lam a ka a niga tu katoei lam a katun a mou-omi na ime te mar niga pouts uen. 10Alia e ranga hatei mera golimiu hoboto nu katun hoboto has i Israel, a katun teka te tuoluna i matamilimiu e niga pouts mei a nitagala tara solone Iesu Kristo ni Nasaret. Nonei tu hatapala namia limiu tara koruse be Sunahan e hatakei pouts noa hase nen tara tou mate. 11E Iesu nonei a katun te ranga nena u Buk u Goagono ba te poiena, ‘Alimiu e heremi u katun te hatakeier a luma. Na katun teka e herei a hatu tu rama niam limiu. Kaba nonei a hatu te niga balana tara toukuina tara luma.’ 12E moa ta tan ta katun te ga tatei lu pouts meri u katun tere Sunahan. Tara mamana han hoboto i puta, e Sunahan e ma hanigei ta tan ta katun te ga tatei lu pouts meri ra tere Sunahan. E Iesu peisa.” 13Ba nori i asingoto koru neto ti mar ranga hatagala u ere Pita mere Jon ba te ma matoutri, me asingoto has ner a elasolana katun pinopino teka ti ma la uai turu skul pan. Ba nori i tara sabieto ti roron lala gono menien e Iesu i manasa. 14Ba nori e hahalongolo mer ti tara menien nonei a katun ti kato haniga poutsi ba te tuol gono mena e Pita ne Jon. 15-16Ba nori e ranga merer a elasolana te gi gamon lakasa ba menien a makumun hagum teka, ba pal kapan e hatanian hirari ria i peisaren me poier, “A neha te gi kato rira u katun teka? A barebana hoboto te ka ria i Jerusalem e atei siler ti kato menien a mirakul pan teka, na ra e ma tatei holis narien. 17Kaba ra gi ranga hatagala mera ien ba nori te ma tatei hala lel nari tu ranga tara palabir u katun tara solone Iesu. Taraha, u bulungana teka e namos hula la hobotona turu barebana.” 18Ba nori e ngö hatasu pouts rari men, me ranga hatagala mera rien te gi ma rarare lel menien e Iesu, na te gi ma hihatuts lel has menien a solonen. 19Be Pita mere Jon e ranga palis raren me poier, “Alimiu peisa te go hamoue iam a saha ka te nigana i matane Sunahan. Alam e go hengo raio limiu, tsi alam e go hengo e Sunahan? 20Kaba alam e go ma tatei hanoan rangani a man ka tu tari lam na tu hengo lam.” 21Ba pal kapan e ranga hatagala lel mera ren me toan hapurese raren. Nori i ma sabiei ta markato te gi mar hahuna sila merien, taraha u katun hoboto i ranga me soloseier e Sunahan tara ka te butu. 22Tara neha, a katun ti katoe ien a mirakul teka ba te niga poutsuna, nonei e hatsonpan hamanasa tala.

U Kristen i singo sil te gi ongolo uen

23Tara poata ti hapurese rien, be re Pita mere Jon e la pouts uar tara pal katun i taren me na hatei rarien a man ka ti ranga nela u pris pan na pal tsunono. 24Poata ti hengo hakapa ien, ba nori e gono hobotor me singo uar tere Sunahan me poier, “O Tsunono Pan, alö tu kato u kolö nu puta nu tasi na mamana ka te ka ria i taren. 25I manasa u Namnamei u Goagono i tamulö e ranga silaia tere Devit e tubumulam a katunun kui i tamulö me poiena,

‘U katun te halhal ria i tamulam u Jiu i raharaha koru.

Nori i mastei korupakön a Tsunono.

26U tsunono pan turu han i puta i tuol me hanei siler a hiatatung.

Aa, u katun u kapan i gono hoboto sil te gi hiatatung gono menien a Tsunono ne Mesaia, a katun te hopu kap nen.’

U Namnamei u Goagono te ranga u teka. 27Na ka teka e hagou butuia teka i Jerusalem. U mana koru, e Herot a King ne Pontias Pailat a Gamman i gono hoboto mer a pal kapan i tamulam u Jiu nu katun halhal. Nori i gono hobotoia tara taun teka te gi kato homi menien e Iesu, nonei a katunun kui a goagono i tamulö tu hopu kap mamin lö te go Mesaia. 28Tara nitagala i tamulö na turu ngil i tamulö, alö u kits hakapi u ranga tara man ka teka te ga butu. Ba nori u katun i gono sileto te gi kato menien a mamana ka teka. 29O Tsunono, alö go hakats sil u ranga u tagala te katoe lilen, ba lö te taguhu ramu molam u katunun kui i tamulö, ba lam te tatei ongolo korum te go hatei meni lam u ranga i tamulö ba te ma matoutmi. 30Alö go harutein a nitagala i tamulö ba te kato haniga pouts rem u katun te ka mer a nimate, ba te katoem a mamana mirakul tara nitsunono tere Iesu a katunun kui a goagono i tamulö.” 31Tara poata ti singo hakapa ien, ba makum ti gono ien e tagasina. Nori hoboto i saputu mei u Namnamei u Goagono me tanian hatei ner u ranga tere Sunahan ba te ma matoutri.

A barebana i hiamolamola hobotein a mamana ka i taren

32A pala ti hamana i ka mei u toa u tori nu toa u hakats. E moa ta toa i taren te ga poei ta toa ta ka i tanen e na ka peisaien. E moa. Kaba mamana ka hoboto i taren era mamana era ka hobotoien. 33U aposol i roron hatein u ranga te takei pouts u a Tsunono e Iesu, bu ranga i taren e tagala koruna. Be Sunahan e hala hoboto rane ien a nisasala pan. 34E moa ta toa i taren te ga makmakum ban ta ka. U katun ti tei u tsikitsiki tsi a luma i hahol nen, ba nori e mi piou pouts ner a moni tara ka ti hahol nen. 35Ba nori e mi hala narien turu aposol, bu aposol e molamola rarien u katun popona ti makmakum hanoa ien tara ma tsi ka. 36Hena, a toa katun e ka a solonen e Josep te tuhanaia tara tolo i Saipras na te hatubunaia tere Livai. U aposol i ngöe ien e Banabas. A mouna solo teka e poiena, “A katun te katoena u rangan hitaguhu.” 37Ba nonei e hahol nena a toa makumun tsikitsiki i tanen, me la pouts menama a moni me hala rane ien u aposol.