Search form

Aposol 5

Ananaias ne Sapaira i mate

1A toa katun e ka a solonen e Ananaias, na tahol i tanen e Sapaira. E Ananaias e haholin a toa bun tsikitsiki i taren. 2Ba nonei e peits benei a peisanen a hapalana hihol, na tahol i tanen e atei has. Ba nonei e na hala ranei u aposol a hapalana hihol. Ba nonei e poieto i taren, “A moni hoboto teka ti holei u tsikitsiki.” 3Be Pita e poiena i tanen, “O Ananaias, aha tsiponi tu hengo silei lö u hiamus tere Satan ba lö u gamoeto u Namnamei u Goagono? Alö u haka poutsi a hapalana moni ti holei u tsikitsiki, kaba lö e gamo mula ba te poiem, ‘A moni hoboto teka.’ 4I mam ti holeia u tsikitsiki, u tsikitsiki peisa i tamulö. Ni murina tu hahol nien lö, alö u kato meien u ngil peisa i tamulö. Gaha tsiponi tu mar hakats meni lö teka i torimulö me katoem a markato a omi teka? Alö e torohanan gamo ramu lolam, kaba e Sunahan e ateina!” 5Poata te hengoeia e Ananaias a ka teka ba nonei e rusuna me tuhamate nitoa nena. Nu katun hoboto ti hengoein u bulungana teka i matout koru. 6Bu katun u hitots e tasu rima me mi pitseri a peisanen u labalaba, me soata halakase ren me na ngaho naren. 7I murina te kapaia a topisa aua ba tahol i tanen e Sapaira e tasu nama. Kaba nonei e ma atei silei a ka te butu. 8Be Pita e poieto i tanen, “Hatei molia, nonei lasi a hihol hoboto turu tsikitsiki teka tu lue iam limiu u mun tahol?” Ba tahol e poieto, “Aa, nonei lasi a hihol hoboto.” 9Be Pita e poiena i tanen, “Aha tsiponi tu kits gono memi limiu u ranga te go torohane milimiu u Namnamei tara Tsunono? U katun te ngaho narima a tson i tamulö e ka ria tara tamana. Nori e soata halakasa hase rio lö!” 10I teka puku has ba tahol e rus putana i mouna e Pita me matena. Bu katun u hitots e tasu rima me tarer a tahol e mate hakapa, ba nori e soata halakase ren me na ngaho narien i rehina tson i tanen. 11Ba pal barebana hoboto tere Kristo nu katun hoboto has ti hengoein a ka teka i matout koruto.

U mamana u mirakul e butu

12U katunun tsitsilo i kato u mamana u mar mirakul i gusur u katun. Nu katun hoboto ti hamana i gono hobotoia tara makum te ngöeri a Luman Oho tere Solomon. 13E moa koru ta katun te ga hahamana ti hagum gono meren, kaba barebana i solosei noa has ren. 14Kaba para koru a katun ti hamana i tapoia tara pala tara Tsunono, a tson a para na tahol has a para. 15Bu katun e soata halakasa merari u katun ti ka mei a nimate i kalana me na hopu rarien turu inana na tara man holholasa. Nori i mar kato u teka te ga la uama e Pita ba momounen te tatei hoho rena a palai i taren ba te kato haniga pouts ranen. 16U barebana u para i lama turu han ti ka hahis a taun i Jerusalem me mi piou rer u katun ti ka mei u nimate nu katun has ti roron seia u mate u omi. Be Sunahan te kato haniga hoboto pouts ranen.

Nori i kato homir u aposol

17Ba tsunono pan turu pris nu katun ti ka gono meien, a pala turu Sadiusi, nori i hiomi koruia turu aposol. 18Ba nori e pile kap rer u aposol me haka rarien tara karabus ba te kits kap ner a tamana. 19-20Kaba nonei noa has tara bong a angelo tara Tsunono e kalata a tamana tara luman karabus me halakasa rena u aposol me poiena i taren, “Na tuol mia i iahana Luman Lotu Pan ba te hatei rami a barebana u ranga hoboto tara markato a tsimus teka.” 21Bu aposol e hengoer u ranga teka, ba nori e la uar tara Luman Lotu Pan tara bongbong koru me tanian hihatuts ria turu katun. Ba tsunono pan turu pris na pala i tanen e ngö gugono merari a pal kapan hoboto turu Jiu turu hagum turu Kot Pan, ba nori e hala ner u ranga tara luman karabus te gi mi piou meri u aposol i mataren. 22-23Ba poata ti na tukuia u polis, ba nori e ma sabe rari u aposol tara luman karabus. Ba nori e la pouts uarima turu Kot me mi hateir, “A poata te na tuku mula lam tara luman karabus, alam e na sabie mula a man tamana e pili hakarapoto koru lala, nu tson pepeitokap e tuol has rima turu tamana. Kaba poata te kalate muma lam u tamana, alam e ma sabie mumei ta toa i iogana.” 24A tson pepeitokap turu polis ti tara kapin a Luman Lotu Pan nu pris pan i hengo a ka teka me hakats hapara koru ner a ka te butuia turu aposol. 25Ba toa katun e tasu nama me poiena i taren, “Hengo iam! U katun tu haka ramia limiu tara karabus e tuol ria i iahana Luman Lotu Pan ba te hihatuts ria turu barebana!” 26Ba tson pepeitokap e la gono merena u polis i tanen me na lu pouts rarima u aposol. Kaba nori i ma atungri u aposol, taraha nori i matout tuni te gi titi hatu merien u katun ti haniger u aposol. 27-28Ba nori e mi piou pouts raria u aposol i gusuna u Kot Pan, ba tsunono pan turu pris e rangata sei uana i taren me poiena, “Alam u hapiu hatagala korun te go ma tatei hihatuts mena milimiu a solone Iesu, boka! Kaba alimiu u sata tsipon niam u hihatuts i tamilimiu turu han hoboto i Jerusalem! Ba limiu te ngilin hasösö mera milam te mate uen!” 29Be Pita nu palabir u aposol e ranga palisir me poier, “Alam e ma tatei kukutiemi u ranga teka i tamilimiu! Alam e kukute talasem u ranga tere Sunahan. 30Alimiu tu hatapala niam e Iesu tara koruse me kato hamatie men, kaba a Sunahan turu tuburara te hatakei pouts ien tara tou mate. 31Be Sunahan e lu sei mena teien i iasa tara pal matou i tanen, nonei a Tson Mammam na Tson Hihitaguhu. Nonei e lu sei sile ien te gi palis meni u katun i Israel u hakats nu markato u omi i taren, ne lu sei sil hase ien te go lu ba menien u markato u omi i taren ba te tara pouts uana i taren. 32Alam nu Namnamei u Goagono u tarei a man ka teka te kato e Sunahan me hatei namen. Be Sunahan e hala has nena u Namnamei u Goagono turu katun te kukutier u ranga i tanen.” 33Poata ti hengoeia a pal kapan u ranga teka, ba toriren e si koruna ba nori e katsin atung hamate rer u aposol. 34-35Kaba toa katun pan turu Kot, a solonen e Gameliel, e tuolia i gusuren. Nonei a pala turu Parisi na nonei has a tson hihatuts turu Lo, nu katun hoboto i roron solosei hase ien. Nonei e rangein te gi halakasa mam meri u polis u aposol, ba nonei e poiena turu Kot, “U katunur i Israel, alimiu go hakats mam niam a ka te ngilin katoe milimiu turu katun teka. 36E ma manasa korui a toa katun a solonen e Tiudas e poei i peisanen, ‘Alia e ka megu a nitagala.’ Bu 400 tara katun i hamane ten. Kaba gamman te atung hamate ien, ba pal katun hoboto ti hamanaia i tanen e tarura kalakalar, ba toukui i taren e taia pinopinona. 37Na i murina a ka teka, tara poata ti hopu nia a barebana a soloren tara gamman, be Judas ni Galili e las mena nei u hakats turu palabir u katun i peisanen. Ba nonei e lu ranen te gi kukute menien u ngil i tanen. Kaba nonei i atung hamate hasi, ba pal katun hoboto ti hamanaia i tanen e tarura kalakalar. 38Na turu katun teka i romana, alia e hatei rago limiu, alimiu go ma katoemi ta markato ta omi i taren. Haka riam. Te ga butuma a toukui teka turu katun tun, ba nonei te taia nou. 39Kaba te ga butuma a toukui teka tere Sunahan, alimiu e moa koru te go tatei tagala saluhe merami u katun teka. Kaba limiu e namos here tsipon rami u katun te omier e Sunahan!” Ba pal kapan e hengoer u ranga tere Gameliel. 40Ba nori e ngö hatasu pouts rer u aposol me hasingata raren. Ba nori e ranga hatagala mera rien te gi ma kato lel menien u ranga tara solone Iesu, ba nori e hapurese raren. 41Bu aposol e la ba ner u Kot, me sasala koru siler te haniga merien e Sunahan te gi kamits sil menien a solone Iesu. 42Na turu mamanu lan, tara Luman Lotu Pan na turu luma has turu katun, nori i roron rarare u Bulungana u Niga ba te hihatuts ner e Iesu nonei e Mesaia, a katun te hopu kapin e Sunahan te ga taguhu merien u katun i tanen.