Search form

Aposol 6

A elahit a katun i taguhir u aposol

1Na tara poata teka u hihase turu katunun tsitsilo e butu hapan susul. Na pal katun ti atei sil u rangan Ha-Grik i raharaher a pal katun ti atei sil u rangan Ha-Hibru me poier, “Turu mamanu lan alimiu e roron taguhu ramiu u katun ti makmakumia tara kannou. Kaba alimiu e ma taguhu rami u tohaliou u amoba i tamulam.” 2Ba 12 a aposol e ngö gugono rer u katunun tsitsilo hoboto me poier, “E ma niga koru nei te go hapolasan rarare meni lam u ranga tere Sunahan ba te hihanou nem a kannou. 3A ma tsi hahatoulana, alimiu go hopu kap niam ta elahit ta katun i gusumilimiu te ka mer a solo a niga i matar u katun, nu Namnamei u Goagono e saputuna i taren ba te ka mier a niatei a niga. Ba ra te haka raria u katun teka te gi tara kapin nonei a toukuin kannou teka. 4Ba lam te kui nitoa moa te go singo u lam tere Sunahan na te go taguhu has meri lam u katun turu ranga tere Sunahan.” 5Nu barebana hoboto i haniga koru u ranga teka turu aposol. Ba nori e hopu kap ner e Stiven, a tson te ka mei u nihamana u kapan na te saputu mei u Namnamei u Goagono. Ba nori e hopu kap has ner e Pilip ne Prokoras ne Naikena ne Taimon ne Pamenas ne Nikolas. E Nikolas a katununa i Antiok te tasogoia tara pala turu Jiu. 6Ba nori e hatuol raria u katun teka i matar u aposol, ba nori e singo uar tere Sunahan me hatakope ria a limaren i taren te ga kalala merien e Sunahan tara toukui i taren. 7Nu ranga tere Sunahan e tasata noa has. Nu hihase turu katunun tsitsilo i Jerusalem e la sei hapan koru, bu pris u para turu Jiu i hamana hasito.

Nori i pile kapin e Stiven

8E Sunahan e haniga koru e Stiven me hale neien a nitagala a kapan, na nonei e roron kato a mamana mirakul i gusur a barebana. 9Bu palair u katun e tanian raharaher e Stiven. Nori a pal katun tara toa luman lotu turu Jiu ti ngöei a luman lotu turu Friman. Nori u katunur i Sairini na i Aleksenria na i Silisia na i Eisia. 10Kaba u Namnamei tere Sunahan e halei e Stiven a niatei a niga koru, ba nori te ma antunan karasa nari u ranga i tanen. 11Ba nori e hol sil rari a palabir u katun te gi poe meni, “Alam u hengoen te ranga homi menien e Moses ne Sunahan!” 12E kato uana teka, ba nori te hatakeier a raharaha pan tara barebana na turu katun u tsunono na turu tson hihatuts turu Lo. Ba nori e la uarima tere Stiven me pile kap naren me na piou narien i matana u Kot Pan. 13Ba nori e ngö sil rari u katun te gi mi gamo menien ba te poier, “A katun teka e roron ranga homi nena a luman lotu a goagono i tarara nu Lo has tere Moses. 14Taraha, alam u hengoen te poe menien, ‘Nonei e Iesu ni Nasaret e kato rure nou a Luman Lotu Pan ba te palise nou a man markatona i manasa te hala rira e Moses!’” 15Bu katun hoboto ti gumia turu Kot i tara tutoso uato tere Stiven me tarer a pal polenen e tara herei a polena angelo.