Search form

Kolosi 1:6

6U Bulungana u Niga teka e kato hasasala rena u katun me kato haniga ranen me tatsihasa uana turu han hoboto, te kato has uen i gusumilimiu tara poata tu hengo tutun namia limiu a nihitaguhu tere Sunahan me atei sil haniga korue men.