Search form

Kolosi 2

1Alia e ngilegu alimiu go atei sile iam alia e kui hatagala koru sil rago limiu na turu katun has i Leodisia, na turu katun hoboto ti namala tarei lia. 2Alia e kato silegu alimiu go sasala iam ba te tagalamiu te hiangilngil uami limiu ba te ka hasukusuku hobotomiu. Alia e ngilegu alimiu go atei sil hanige iam a man ka te hamane milimiu. Alia e ngilegu alimiu go atei sile iam a ka te hamous e Sunahan i manasa, nonei e Kristo. 3U hakats u niga nu niatei hoboto tere Sunahan e kana tere Kristo. 4Alia e mar ranga mera gilimiu teka, taraha a tana katun e namos angoso mera nei limiu u gamo. 5E manana, a peisar e ka halehana bara nolimiu, kaba turu hakhakats i tar e ka gono mera nolimiu. Na lia e sasala megu te atei sil mena gilia te tuol hakarapoto gono uami limiu ba te hamana hatagala uamiu tere Kristo. fn

A peisarara e saputena e Kristo

6Alimiu u lu menami e Iesu Kristo a Tsunono i tamilimiu. Nigana. Ba limiu te ka nitoa has uamiu i tanen. 7Nonei e ga herei a mouna u hakats na markato i tamilimiu. Alimiu go hatatei hapara noe iam a markato i tanen ba te hamana hatagala mia i tanen, ti mar hatuts merai limiu. Ba limiu te haniga nitoa uamiu i tanen. 8Hanei iam. E moa ta katun te ga tatei amus roi limiu tu ranga pinopino. Hanei sil reiam u katun te gamor ba te hatuts ner a niatei turu tuburen ba te poier e lama tere Sunahan. Nori e hihatuts ner a man kana lasi i puta, u spirit nu lo ni manasa, kaba e ma ranga uanei tere Kristo. 9-10U Namnamei u ohots tere Sunahan e kana i peisane Kristo, na nonei te hasaputena a nitoatoa i tamilimiu. Nonei a tsunono pan soku, ne tsunono saluhe rena u tsunono hoboto. 11Poata tu hamana mia limiu tere Kristo, nonei e hapurese ba ria limiu turu ngil u omi i tuanreimilimiu. Nonei e ma katoei a ka teka tara markato turu Jiu te hapö mena rien a hatoatongo tere Sunahan tara pikpikör u katun u tson. E moa. Nonei e katoe ien tara nitagala tere Sunahan. 12Poata tu lue mia limiu a baptais, e herei alimiu i kaho gono merai e Kristo. Na poata tu hamana uam limiu tara nitagala tere Sunahan te hatakei poutsi e Kristo tara tou mate, e herei e hatakei gono has raio limiu mere Kristo. 13I manasa alimiu u ka halhal ba niam a nitoatoa tere Sunahan, taraha alimiu u katun u omi na limiu u ka mia i ielesala turu Lo tere Sunahan. Kaba i romana e Sunahan e hala ranei limiu a nitoatoa a mana, ba limiu mere Kristo te ka hoboto memen. Nonei e lu ban a mamana markato a omi hoboto i tarara. 14E Sunahan e lu ban u ranga turu markato u omi ti kato ra te saka meri ra u Lo. E here nei e Sunahan e tapala nia u ranga teka tara koruse te mateia e Iesu. Nonei e hakapa nitoa nen. 15E Sunahan e lu ban a nitagala turu katun u kapan u omi i kolö. Nonei e tagala saluhe sila rien tere Kristo me hamatsingolo ranen i matar u katun. 16E mar kato uana teka bu katun te ma tatei katoeri u lo te poier a saha ka te tatei noue milimiu na te tatei ue milimiu, ne ma tatei ona has rari limiu tara man lan a man goagono i iahana u hiningal na i iahana tsihau na i iahana u wik. 17A man ka hoboto teka e hereri u haharoei pinopino tun tara man kana i murimuri. Kaba a ka a mana nonei e Kristo. 18A palair u katun e poier nori e pan ria i matane Sunahan, taraha nori i ka mei u sinasoho u kapan, ba te poier ara gi haka putei a peisarara ba ra te hatsunonera u angelo. Alimiu go ma hengo ramien te poe mena rien alimiu e kato homimiu. Nori e kato hapan pinopinoer a peisaren te hakats las mena rien a markatona i puta. 19Nori e ka halhal ba ner e Kristo. Nonei u baku te hakuiena u tuanrei, te haharoei nena a pal barebana i tanen. Ara e ka hoboto talasira ba te hiatagtaguhu nera te gi hamana hatagala u ra tara poata te haka pute ria ra a peisarara tere Kristo. Ara gi mar niga susul u te ngil uana e Sunahan.

Alimiu u mate gono meiam e Kristo ba te toatoa gono has memen

20Alimiu u mate gono meiam e Kristo, ba te ma hakits lelmi turu spirit nu lo ni manasa. Ga taraha tsiponi te mar kato uami limiu te mar kato uar a barebana te hakats las ner a markatona i puta? 21Alimiu go hanoan kukute niam u lo pinopino te poier, “Ma nouei a ka teka,” na “Ma koto tolahei a ka i tium,” na “Ma sebele hasi a ka teka.” 22A man ka teka e ma ka nitoa noi. E moa. Nori e kato hakapa rariou romana. Na man lo na man hihatuts teka i haka tuni u katun. 23A markato teka e tara here nei e ka mena a niatei a niga, taraha nonei e kato hatagala sil rena u katun te gi lotu hatagala uen ba te haka pute ier a peisaren ba te katkato homier a peisaren. Kaba a markato teka e ma taguhe nei a katun te ga hapiu menien u ngil u omi i peisanen.