Search form

Kolosi 4

1U katun pan, alimiu go kato haniga mia turu katunun kui i tamilimiu. Taraha, alimiu e ka has memiu a katun pan i tamilimiu i Kolö te kato hanigana i tamilimiu, nonei a Tsunono.

U hihatuts

2Alimiu go pile hakarapoto niam a tou singo i tamilimiu bu hakhakats i tamilimiu te ma tatei tia nei ba limiu te haniga uamiu tere Sunahan. 3Na limiu go singo sil has ramo lam be Sunahan te kalatsena a maroro te go rarare meni lam u ranga i tanen ba te hatei nem u ranga tere Kristo, te mous i manasa. Taraha, nonei a ka te ka sile gia lia tara karabus. 4Alimiu go singo sile molia be Sunahan te taguhe nolia te go ranga hatarare u lia te mar ngil uanen. 5Alimiu go hakats haniga niam a markato i tamilimiu i gusur u katun te hahamanar, ba te moana ta poata te ga ski te hatei mera mien limiu e Iesu. 6Turu mamanu ranga i tamilimiu, alimiu go ranga hatami iam ba te ranga namiu u mar ranga u niga koru, ba limiu te atein ranga palis haniga mia turu katun hoboto.

U rangan haniga

7A tsomi e Tikikas a toularara e na hatei ranoi romana limiu aha te katoe gulia. Nonei a katun hamana te kukui gono mera nolam tara Tsunono. 8Alia e hala mena gien i tamilimiu ba nonei te hatei rano romana limiu ime te mar ka halona uamu lam, ba te kato hasasala rano limiu. 9Ne Onesimas a tsomi a toularara a niga te pala has uana i tamilimiu, nonei e la gono menou e Tikikas. Nori e na hatei raroi romana limiu a mamana ka te butuna teka. 10E Aristakas, te karabus gono meno lia, e hala has ranoi limiu u haniga, ne Mak has a hahatoulana tere Banabas. (Alimiu u lu hakape iam u ranga te poiena te ga la uamen romana i tamilimiu, ba limiu te hanige men.) 11Ne Iesu Jastas nonei e hatsomi has uana i tamilimiu. Nori a elapisa a Jiu peisa te hamana uar tere Kristo ba te kui gono merio lia teka tara Nipepeito tere Sunahan. Na nori i taguhu bale iolia me kato hagegaher a torir. 12Epapras e hala has mena nei u haniga i tanen i tamilimiu. Nonei e pala has uana i tamilimiu na nonei a katunun kui has tere Iesu Kristo. Nonei e singo hatagala hiton bera nolimiu, ba te rangatsena e Sunahan e ga taguhu rio limiu ba limiu te tuol hakarapotomiu ba te katun tangoho uamiu i tanen, ba limiu te atei sil haniga hase mou alimiu e katoemiu u ngil hoboto i tanen. 13Na lia has e hatei rago limiu Epapras e kui hatagala koru bera nolimiu, na turu katun hasir i Leodisia ni Hirapolis. 14A tsomi e Luk a dokta ne Dimas has e hatsomi uar i tamilimiu. 15Hala niam u haniga i tamulam turu mun toulana i tamulam i Leodisia. Na hatsomi hase iam e Nimpa na pal katun u Kristen te roron hagum ria i luma i tanen. 16I murina te harit namia limiu a kalanloun teka, ba limiu te na rit has bera mien u pal katun u Kristen i Leodisia. Na limiu go harit has niam a kalanloun te la nama romana i Leodisia. 17Na limiu go poe iam tere Akipas, “Alö go kato korui a toukui te halei lö a Tsunono.” 18Alia e Pol te kolotegi a tsi rangan haniga teka a limar hamatskö. Ma solopalemi alia e ka noa has gia tara karabus. A nihitaguhu tere Sunahan e tatei ka gono mera nolimiu. Nonei talasi.

Alia e Pol