Search form

Epesas 2

A tou mate na nitoatoa

1I manasa alimiu u ka halhal ba niam a nitoatoa tere Sunahan ba te heremi u katun u mate, taraha alimiu u hipus namen ba te kato homimiu. 2Alimiu u kukute iam a markato a omina i puta, ba te hengoemiu a tsunono turu spirit u omi i iasa, nonei tala a liliahanei te hakui rena u katun te hipus ner e Sunahan. 3Ara hoboto i kato u te mar kato uaren. Ara i kukute u ngil peisa i tarara i puta, ba te kato uara turu ngil tara tuanreirara na turu hakats i tarara. E Sunahan e raharaha rio ra nu barebana hoboto, taraha a markato a omi te hakui rio ra. 4-5Kaba e Sunahan e roron tatagi koru rano ra. Nonei e tatagi hapopo rira te hatoatoa pouts gono merien ra e Kristo, ara ti ka halhal mam ban a nitoatoa tere Sunahan ti hipus menien ra. Aa, e Sunahan e lu pouts meri ra a nihitaguhu peisa i tanen. 6Nonei e hatakei pouts sil meri ra e Kristo te gi tsunono gono menien ra tara han i Kolö. 7Nonei e kato sili a ka teka te ga haruto menien a nihitaguhu pan i tanen tara mamana poata i murimuri. Nonei e ngilin haruto rena u katun hoboto te mar niga mera neien ra a ka te kato beri ra e Iesu Kristo. 8E Sunahan e lu pouts meri ra a nihitaguhu peisa i tanen ti hamanaia ra. A ka teka e ma butu menei a toukui i tarara. E moa. E Sunahan te hala puku rane ien ra. 9Ara i ma kui sili a ka teka. E kato uana teka ba ra te ma tatei hala seie rei a solorara. E moa. 10E Sunahan e kato rira u katun u tsimus ti hamanaia ra tere Iesu Kristo. Nonei e kato hatsimus sil rira te gi kato meni ra u markato u niga te hopu kap mam sile ien te gi mar kato u ra.

Ara e here rei a toa katun te hamana uara ra tere Kristo

11Alimiu i posa halhal ria i tamulam u Jiu, na limiu e atei silemiu alam e ngö rami limiu u katun te ma ka memi a hatoatongo tere Sunahan i pikpikömilimiu, taraha alam e roron hapö nem a hatoatongo tere Sunahan na limiu e moa. 12Alimiu go hakats pouts niam tu ka halhal ba mam mena milimiu e Kristo. Alimiu tu ka halhal ba niam u katun tere Sunahan. Alimiu u hahal niam u ranga hamana tere Sunahan. A man ranga te kits gono merien u Jiu i ma la uai i tamilimiu. Alimiu u ka ba niam e Sunahan tara han i puta teka, ba te moemiu ta ka te go hamana sil iam limiu. 13Alimiu u ka halehana iam i manasa, kaba i romana alimiu e hamana uamiu tere Iesu Kristo, be Sunahan te lu hasukusuku sila mera nei limiu i tanen u rahatsing tere Kristo. 14E Kristo e hela ban a ololo te lu kata rio ra a huol a hun katun ti hiapalpal. Nonei peisa te nolo pouts berio ra. Alam u Jiu na limiu u katun halhal, ara e hiataratara pouts talara, taraha e Sunahan e kato here rira a toa katun. 15E Kristo e nolo pouts sila ria ra i peisanen. A tou mate i tanen e hakapa u Lo nu ranga u mal nu mamana u mar ranga nonei turu Lo te kato rira u hihipakö. Nonei e kato sili a ka teka te go kato merien a huol a hun katun a toa hun katun te hamana uar i tanen. 16E Kristo e kato sili a tou mate i tanen e go nolo pouts meri ra tere Sunahan. Nonei e hakapa a raharaha i gusurara, ba ra te here tale rei a toa hun katun. 17Be Kristo e mi rararieto u rangana tara masalohana i tarara hoboto. E rarare u i tamilimiu u katun halhal tu ka halehana ba niam e Sunahan, na e rarare hasia i tamulam u Jiu tu ka hasukusukuia i tanen. 18Ara hoboto e antunan la hasukusuku sila tala uara tere Sunahan turu Namnamei i tanen, taraha e Kristo e kato beri ra a ka teka. 19Alimiu e ma katun halhal lel talami. Alimiu e here talemi a toa han turu katun tere Sunahan, ba te honoto mia tara pinaposa i tanen. 20Alimiu e heremi a luma, nu aposol nu propet e hereri a punluma. Ne Iesu Kristo e here nei a tul-gus tara luma. 21E Sunahan e gono hoboto gono merena u katun i tanen e Kristo, na ra e here rei a luman lotu a gogoso te hatakei beri e Sunahan. 22Na limiu has e heremi a hapala tara luman lotu teka, taraha alimiu e katun has uamiu tere Kristo. Alimiu e hisoböei gono mera mio lam ne Sunahan e ka sila mena u Namnamei i tanen i iaharara.