Search form

Epesas 3

A toukui te kato bei e Pol u katun halhal turu Jiu

1Alia u rarare bei e Iesu Kristo u ranga teka te go taguhu meri lia limiu ba nori e hakei roa lia tara karabus. 2Alia e poiegu alimiu u atei sil hakape iam e Sunahan te hale mei lia a toukui teka e go taguhu meri lia limiu, taraha nonei e tatagi koru rano ra. 3Nonei e harutei lia u ngil i tanen te hamous mame ien. Alia u koloto hakapa beri limiu a tsitabubun ranga tara ka teka. 4Alimiu go rite iam u ranga teka ba limiu te luemiu a niatei te mar atei sil halona mena gilia u ranga momous te hatei mamin e Kristo. 5I manasa a ka teka i ma hateiri a barebana, kaba i romana e Sunahan e haruto sila nanen turu Namnamei i tanen turu aposol nu propet u niga i tanen. 6Nonei u ranga momous e kato uana teka: alimiu u katun halhal i tamulam u Jiu e hisoböei gono mera mio lam ba te luemiu a man ka man niga tere Sunahan. Ara e honoto ria tara toa hun katun, nu ranga hamana te kato sila nia e Sunahan e Iesu Kristo e la has uana i tamilimiu. Na ka teka e butu sila nama turu Bulungana u Niga. 7E Sunahan e hale mei lia a toa kan hahalapuku te kuie ien a nitagala pan i tanen, na nonei e katoei lia a katunun kui i tanen te go rarare meni lia u Bulungana u Niga i tanen. 8-9Alia e tetenei gia turu katun hoboto tere Sunahan. Kaba e Sunahan e hanigeio lia te go rarare u lia i tamilimiu u katun halhal ba te hatei ragi limiu a man ka man kapan te nigana tere Kristo, ba te haruto has ragi u katun hoboto te mar butu hamana uanou romana u ranga momous tere Sunahan. E Sunahan te habuts a mamana ka e hamous u ranga teka tara man poata i manasa. 10Nonei e kato sili a ka teka te go haruto menien a mar niatei a para i tanen i romana. E haruto sila nien turu katun i tanen bu angelo na pal kapan tara han i Kolö te tatei tarar. 11Nonei a ka te ngile ien tara mamana poata i manasa, na nonei e butu hamana sila talana tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara. 12Ba ra te tatei ongolo talara ba te singo hamatskö uara tere Sunahan, taraha ara e hamana uara i tanen ba te katun has uara i tanen. 13Na lia e hatei rago limiu, e moa te go tori-tiama uam limiu te sagoho kamits sil mera gilia limiu. Taraha, a ka teka e haruto nena alimiu e ma katun papala uami i matane Sunahan.

U ngilngil tere Kristo

14-15Poata te hakats nagia lia a man ka teka, ba lia te hatukunugu ba te singo uagu tere Tamar, a solonen te la uana tara pinaposa hoboto i Kolö na i puta. 16Alia e singo silegu e Sunahan e tatei hala sila nena a nitagala i tanen i tamilimiu turu Namnamei i tanen, ba te kato silena u namnamei i tamilimiu e ga tagala hapopoia tara nikapan i tanen. 17Na lia e singo sil hasegu e Kristo e tatei kakana i torimilimiu te hamana uami limiu. Alia e singo silegu u mouna u hakats na markato i tamilimiu e ga kato u teka: alimiu go hiangilngil iam. 18Alia e singo silegu alimiu nu katun hoboto tere Sunahan e tatei ka memiu a nitagala te go atei sil mena milimiu te mar ngil hapopo koru mera nei e Kristo u katun. U ngilngil i tanen e la nitoa uana i iasa na i puta has. E la hoboto uana tara mamana han na tara mamana ka. 19Alia e singo silegu alimiu e tatei atei silemiu ime te mar ngil halona mera nei e Kristo u katun, noahasina te pan bala mena nei u ngilngil teka u niatei turu katun tun. Ba limiu te saputu memou romana e Sunahan noa lahas. 20Alia e soloseiegu e Sunahan, te antunan kato saluhe nena a mamana ka hoboto tara nitagala te kuina i torirara, a man ka ti ma singo sil hasei ra na ti ma hakats has nira. 21Nonei e tatei luena a solo pan turu katun i tanen na tere Iesu Kristo tara mamana poata hoboto i murimuri. U mana.