Search form

Epesas 4

U tuanrei e ka mena a mamana makum te kui hobotona

1Alia e tahul ragi limiu te go mar ka uam limiu popona tara markato te haka beri limiu e Sunahan tara poata nonei e ngö riu limiu te go pien uam limiu i tanen. Alia e ka gia tara karabus, taraha alia e katoegu a markato te ngö sili e Sunahan alia. 2Alimiu go hatetenei iam a peisamilimiu tara mamana poata na limiu go ranga hamets has iam na limiu go tami niam a tana katun. Alimiu go hiangilngil iam ba te ma hakats sil balemi a ma tsi ka ma tsi omi tara tana katun. 3Alimiu go torohana hatagala iam te go pile kap hoboto gono mena milimiu u toa u hakats te hala nema u Namnamei tere Sunahan, ba limiu te ka haniga hobotomiu. 4Alimiu e heremi a man makumun tuanrei turu toa u tuanrei na limiu e ka memiu u toa u Namnamei, ne Sunahan e ngö sil has rilimiu te go hahaloso mena milimiu a toa ka. 5-6A toa Tsunono e kana nu toa u nihamana na toa baptais na toa Sunahan, e Tamarara hoboto. Nonei e kana i iasa i tarara hoboto na nonei e kui silana i tarara hoboto na nonei e kana i iaharara hoboto. 7E Kristo e hahala puku nema a man toa man nitagala tara man toa man katun i tarara popona tara man nitagala man kapan te ngilin hala nen turu katun i tanen. 8E kato uana te ranga uana u Buk u Goagono ba te poiena:

“Poata te la uen i iasa ba nonei e la gono mena a man ka man para ti herei u karabus, ba te hala nena a man nitagala turu katun.” ( 9Nime te mouna uana a bun ranga teka: “Te la uen i iasa”? E mouna uana te la mam uamen tara han i puta koru. 10Nonei a katun te la uama i puta nonei has te la u i iasa koru turu kolö hoboto. Nonei e kato sili a ka teka te go ka ien tara mamana ka hoboto tara mamana makum.) 11Na nonei e hala nema a man nitagala teka turu katun: a palai i hala nema a nitagalana tara aposol, na palai a nitagalana tara propet, na palai a nitagalana tara tson hahabulungana, na palai a nitagalana tara tson hahalotu na tson hihatuts. 12Nonei e kato a ka teka te ga taguhu meri a barebana tere Sunahan ba nori te kui beren. E kato uana teka ba pal barebana tere Kristo te pan susulur. 13Na toukui teka e la noana romana antuna noa tara poata te na hamana hoboto roa ra ba te here nei u toa u nihamana, na antuna noa tara poata te na atei sil haniga hobote roa ra a Pien Tson tere Sunahan ba te here nei u toa u niatei. Ba ra te na butu here roi romana a katun te tangoho hakapa, te kato uana e Kristo. 14Ba i murimuri ara e ma here lele roi romana a galapien. Taraha, a galapien e hamana ria tara man hihatuts turu katun u gamogamo hoboto te butu rima, u katun te gamo raren ba nori te katoer u markato u omi. Esi te hengo ranen ba te hula hakatsina e here nei a ka te hula hapouseina i tasi, tsi te soatsena a lomolomo ba te hula tapana. Kaba ara gi ma herei a katun teka. 15Ara gi hiangilngil ba te ranga nera a ka te manana. E kato uana teka ba ra te pan susul rou ba te here roi romana e Kristo, a kapan tara barebana i tanen. Nonei e here nei u baku te hakuiena u tuanrei hoboto. 16A luta tara spana e harokoto hatagala hobotena a mamana makum turu tuanrei. Na poata te kui haniga hobotona a mamana makum, bu tuanrei hoboto te pan hanigana. Ara a barebana tere Kristo e here hase rei a man makum turu tuanrei. Na ra gi hiangilngil pouts ba te hiatagtaguhu pouts hasira ba nihamana i tarara te pan susuluna.

A nikaka a tsimus tere Kristo

17Alia e hala ragoi limiu u ranga teka tara solona a Tsunono ba lia te tagala megen: alimiu go ma mar ka lel uami te mar kato uar u tematan. 18A bakuren e kuhilina, na nori e tori homir. Nori e ka halehana ba ner a nitoatoa tere Sunahan, taraha nori e hipus korur ba te kato hatutuer u hakats i taren. 19E moa lel ta nimatsingolo i taren, na nori e rongaronga haser a peisaren ba te na tsikotsikolo pinopinor. Nori e tagala siler te gi kato menien a mamana markato a omi. 20Kaba e Kristo e namala hatuts meri limiu teka. 21Alimiu u hengo hanige iam u ranga i tanen ba te atei silemiu a man ka hamana te hatutsri e Iesu alimiu. 22Na limiu go ba neiam u ngilina i puta i tamilimiu. U ngil teka a kana tara nikaka mam i tamilimiu na nonei e omi susuluna, taraha e matesilena a man ka te gamona. 23Na torimilimiu nu hakats i tamilimiu e ga tsimus pouts nitoa. 24Na limiu go lue iam u ngil te kato here nanei e Sunahan u ngil peisa i tanen, u ngil te matskö hamanana na te niga balana. 25Alimiu go hakape iam u gamo ba te hatei namiu a ka hamana tara tana katun, taraha ara hoboto e pala uara tara pal barebana tere Kristo. 26Te raharaha moa limiu, haka ba neiam a raharaha. E namos kato rano limiu ba limiu te kato homimiu. Alimiu go hakape iam a raharaha, taraha a pitala e namos tsirukuna te ka nitoa uana a raharaha. 27Alimiu go ma kui bemi e Satan a maroro. 28A katun a kopkop e ga hanoa ba te tanian kuina. Nonei e ga katoei a toukui a niga a limanen, ba nonei te antunan hala tala nena a ka tara katun te moana ta ka. 29Alimiu go ma katoemi u ranga u omi. Alimiu go kato lase iam u ranga u niga te taguhena a katun te ranga gono memi limiu, u ranga te kato hasasale nen. 30Alimiu go ma kato hatatagemi u Namnamei u Goagono tere Sunahan, taraha nonei a hatoatongo tere Sunahan te haruto nena alimiu e tapurese ba namiu romana a man ka man omi hoboto. 31Alimiu go ba neiam u mar hakats te muku nitoa menami a raharaha. Na limiu go ma si korumi. Na e moa lel has ta raharaha na tu ngena nu hamal. Alimiu go hakape iam u mamana u mar hakats te omina tara tana katun. 32Alimiu go hiapakpakoko iam ba limiu te hiatatatagi hasmiu. Alimiu go solopale iam a markato a omi tara tai ba te tara poutse men, te mar lu ba has meni e Sunahan u markato u omi i tamilimiu ba te tara pouts rano limiu, taraha alimiu e katun uamiu tere Kristo.