Search form

Epesas 6

A man munmun tahol na galapien i taren

1A galapien, alimiu go hengo haniga riam u tamamilimiu nu tsinamilimiu, taraha a ka teka e nigana i matana Tsunono. 2-3U Buk u Goagono e poiena, “Hapan e tamamulö ne tsinamulö ba lö te na ka haniga mou ba te na toatoa halehana moa i puta.” Nonei u hatoa turu Maloto u Masaka tere Sunahan te hatei nena a ka a niga te ga halei e Sunahan a katun te hengoe nen. 4Na limiu u tamar a galapien, alimiu go ma ranga sisi hapara nami a galapien i tamilimiu antunana te butuna a raharaha pan i taren. E moa. Kaba alimiu go hamatskö ramen ba te hatuts ramen te kato uana a Tsunono tara galapien i tanen.

U katunun kui nu katun pan i taren

5U katunun kui, alimiu go hengo riam u katun pan i tamilimiu. Alimiu go hapan ramen ba te torohana hatagalamiu te go kato hasasala mera mien. Na limiu go kui haniga iam ba te kui heremi u katunun kui tere Kristo. 6Alimiu e ma tatei kui sil lasemi a toukui teka te gi haniga meri limiu u katun te pepeito rariu limiu. E moa. Kaba alimiu go mar kui mena mien te kato uana u katunun kui tere Kristo te ngil talaser a ka te ngilena e Sunahan. 7Alimiu go sasala meiam a toukui i tamilimiu, taraha alimiu e ma kui bemi a katun lasi. E moa. Alimiu e kuibe hasemiu a Tsunono. 8Ba Tsunono te palis haniga rena romana u katun hoboto tara toukui a niga te katoe ren, a katun te kui peisana turu ngil i tanen na katun has te hakuie ier. 9U katun pan, alimiu go kato has uam i iesana turu katunun kui i tamilimiu, ba limiu te ma ranga sisi ramien. Alimiu nu katunun kui i tamilimiu e ka memiu a toa Katun Pan i tamilimiu i Kolö, na nonei e ma ngil kalakala ranei u katunur i puta. E moa. Nonei e mar kato uana i iesana turu katun hoboto.

A man kan hiatatung hoboto tere Sunahan

10A tsi toa patu a tsi ranga te ka noana. Alimiu go tagala mia tara nitagala pan tara Tsunono. 11Alimiu go hamatsköe iam a peisamilimiu ba te tuol hakarapoto mia tara mar hagamo tere Satan, te here nei a soldia te hahalosena a hiatatung. 12Taraha, ara e ma hiatatung merei u katun tun. E moa. Ara e hiatatung mera u spirit u omi i kolö nu pal kapan i taren. Ara e hiatatung mera a nitsunono i taren nu spirit u omi te tara kap ner a han i puta te ka noana turu kuhil. 13E kato uana teka ba limiu te hake iemiu a man kan hiatatung hoboto tere Sunahan ba limiu te antunan tuol hakarapoto mia tara poata a omi ba te tuol noa has mia tara poata te kapana a hiatatung. 14-17A katun te hiatatung silena e Sunahan e kato uana tara soldia te hamatsköena a man kan hiatatung i tanen. Nonei e pouse iena a let ne hasogena a kan hatukap turu lumluma ne hasogena u sendol ne pile nena a kapan hatukap ne hakopena u hatan hiatatung ne pile nena u kilatan hiatatung. E kato uana teka ba limiu te katoemiu u ranga te manana ba te katoemiu a markato a matskö ba te polasemiu u Bulungana u Niga tara masalohana. Na limiu go pile hakarapoto has neiam a nihamana ba te lu hasemiu a nihitaguhu tere Sunahan, be Satan te ma antunan kato homi ranei limiu. Ba limiu te hake mia u ranga tere Sunahan i torimilimiu. U Namnamei tere Sunahan e kato homie neien a toukui tere Satan. 18Alimiu go katoe iam a man ka teka ba te singo hiton mia tara nitagala turu Namnamei poata te singo uami limiu tere Sunahan, ba limiu te katoemiu u mamana u singo. Na katun te katoena a man ka teka e ga tara kap haniga ba te ma hanoa nei, ba nonei te singo berena u katun hoboto tere Sunahan. 19Ba limiu te singobe hase molia, ba poata te katsin ranga goa lia be Sunahan te hale noi lia u raranga. Alimiu go singo has iam ba lia te ongolo gou ba te hatei nagou u Bulungana u Niga te mous i manasa. 20A ka teka te ka sile gia lia tara karabus — a tson hahatei tere Sunahan e kitseri a tsien. Alimiu go singo sile iam te go ongolo u lia ba te hatei negu u Bulungana u Niga.

E Pol e hakapena a kalanloun i tanen

21E Tikikas nonei a hahatoulana a tsomi i tarara tara pal barebana te hamana ria tere Iesu, na nonei a katunun pakpakoko tara toukui tara Tsunono. Nonei e na hatei ranei romana limiu u bulungana hoboto i tar, ba limiu te atei sile mou ime te mar ka uagu lia. 22Nonei te hala bego ien lia i tamilimiu, te go na hatei mera ien limiu ime te mar ka uamu lam, ba nonei te na kato hatagala hase nou a torimilimiu ba te kato hongolo has rano limiu. 23E Sunahan e Tamarara ne Iesu Kristo a Tsunono e tatei hala nariou u masalohana nu ngilngil hamana i tamilimiu hoboto te hamana mia tere Iesu, ba te taguhu has rariou limiu te go hamana haniga uam limiu. 24E Sunahan e tatei taguhu rano ra nu katun hoboto te ngil nitoe ier e Iesu Kristo a Tsunono i tarara. Nonei talasi.

Alia e Pol