Search form

Galesia 1:1-2

1-2Alia e Pol. Alam mera ma tsi hahatoulana i tar te hamana uam tere Kristo e hala menami a kalanloun teka i tamilimiu a man hun Kristen te ka mia tara provins i Galesia.

Alia a aposol. U katun tun i ma halei lia a toukui teka. E moa. A toukuin aposol i tar e butuma tere Iesu Kristo na tere Tamar e Sunahan te hatakei poutsi e Iesu tara tou mate i tanen.

3E Sunahan e Tamarara ne Iesu Kristo a Tsunono e tatei tatagi rario limiu ne tatei hala has raroi limiu a masalohana.