Search form

Galesia 2

E Pol na palabir u aposol

1I murina u 14 u hiningal lel, alam mere Banabas u la hakopis pouts u i Jerusalem, ba lia e lu hasegu e Taitus me la gono has mera nolam. 2Alia u la mei e Sunahan e haruteio lia te go la u lia. Alia u gum gono las mer a pal kapan turu Kristen na lia u hatarare rien u Bulungana u Niga te roron rararie gulia turu katun halhal i tamulam u Jiu. Alia u mar hakats u teka: “A toukui i tar i manasa na i romana e namos leienalelina.” 3Na pal kapan teka i ma tagala silei te gi pö menien a hatoatongo tere Sunahan tara pikpiköna hahikapien i tar e Taitus, noahasina te pala halhal uanen turu Jiu. 4Kaba palair u katun ti gamo ba te kato here nari a peisaren u hahatoulana turu Kristen ba te honoto rer a pala turu Kristen, nori ti ngilin pön a hahatoatongo tere Sunahan tere Taitus. U katun teka i honoto hamousia tara pala turu Kristen ba te katsin tara kap ner ime te mar kato uamu lam u katun tere Iesu Kristo. E Iesu e purese ba rilam u lo turu Jiu, kaba u katun teka i ngilin haka puta pouts ria lam turu lo. 5Na lam u moa koru te go hengo merien. Alam u ngilin tara kap haniga beri limiu u hihatuts hamana te go ma palis homi uaien.

6Na pal kapan i ma hatei lia te go palis meni lia tu toa tu ranga i tar. Alia u ma hakats haparani ti pal kapan uen, taraha e Sunahan e ma hakats has nanei a solo tun pan tara katun. E moa. 7Na nori i tara sabe e Sunahan e halei lia a toukui te go na rarare meni lia u Bulungana u Niga turu katun halhal i tamulam u Jiu, te mar hala has menien e Pita a toukui te go rarare menien u Bulungana u Niga turu Jiu. 8E Sunahan e halei e Pita a nitagala te go la menien u raranga tere Sunahan turu Jiu. Ne kato has uana i iesana e Sunahan e hala hasei lia a nitagala te go la meni lia u raranga i tanen turu katun halhal turu Jiu. 9Ne re Jemis mere Pita ne Jon — a pal kapan turu Kristen — nori i tara sabe e Sunahan e halei lia a toukui teka, ba nori e haniga reri lam mere Banabas. Na lam u hatangana hobotoin te go rarare noa has u lam turu katun halhal turu Jiu na te gi rarare noa has uen turu Jiu. 10Nori i hatei talasi rilam te go taguhu meri lam u katun u kakapuku, na lia u haniga mami a markato teka.

E Pol e ranga hapiun e Pita i Antiok

11-12Poata te la u e Pita tara taun i Antiok, nonei e nou gono mam mer u hahatoulana u Kristen ti halhalia i tamulam u Jiu. Kaba i murina ti tukuia u katun te hala rema e Jemis, be Pita e la hatalis ba rena u katun halhal turu Jiu ba te nou halhalina. Taraha, nonei e matoutir u Kristen u Jiu ti poei u Jiu e ma tatei nou gono merari u katun halhal. 13Na poata te katoeia e Pita a ka teka, ba palabir u Kristen u Jiu e kato has uar i iesana, ne Banabas has. Na lia u ranga hapiun e Pita i matar a barebana, taraha nonei e ma kato hamatsköi. 14Aa, poata tu tara sabe rien lia ti ma kato hamatsö uaien te mar hihatuts uana u Bulungana u Niga, ba lia e ranga megu e Pita i mataren hoboto me poiegu, “Alö a Jiu. Na lö u kato haniga mam tu mar kato u lö te kato uar u Kristen te halhal ria turu Jiu. Ga taraha tsiponi ba lö te kato silem i romana u katun halhal e gi kato u te kato uar u Jiu?”

E Sunahan e kato hamatskö sila rena u Jiu nu katun halhal te hamana uaren tere Kristo

15U ranga tu hatei lia e Pita e kato u teka: “E manana ara i tuhanaia turu Jiu ne ma katun halhal rei te ngö rari u katun u omi. E moa. 16Kaba ara e atei silera a katun te kukute talasena u lo turu Jiu e ma matskö pouts noi i matana e Sunahan. E moa. E Sunahan e roron lu pouts las rena u katun te hamana uar tere Iesu Kristo. Na ara has e hamana uara tere Iesu Kristo ba te kato silera te go kato hamatskö sila ria e Sunahan ara tara nihamana i tarara. Ara e atei silera e moa ta katun te ga antunan matsköia i matane Sunahan te kukute mena neien u lo turu Jiu.”

17Kaba poata te hamana uara ra tere Kristo ba te hamana silera te go kato hamatskö meri e Sunahan ara i matanen, ba palabi te poier ara e here rei u katun halhal turu Jiu te kato homir ba te ma kukutieri u Lo. Gu ranga teka e poiena e Kristo e hanigana te gi kato homi u ra? E moa koru! 18Kaba te hapolasa ba nena a katun a markato turu Lo ba te kukute poutse nen, nonei a katun te kato homina. 19U Lo turu Jiu e harute nolia alia e heregi a katun te hopu kap nena u kot te ga mate uen, taraha alia e ma antunan kukute haniga nitoa nagi u Lo. Ba lia u hakapeieto i peisar a markato turu Lo turu Jiu ba te kukute talegu a maroro hamana tere Sunahan. 20E here nei alia i hakute hasia tara koruse ba te mate gono megu e Kristo. E ma lia nei te toatoa talagu. E moa. E Kristo te toatoana i tuanreir. Na mamana ka te katoe gulia e kato sila nagia lia te hamana uagu lia tara Pien Tson tere Sunahan, taraha nonei e mate silio lia ba te ngil korue nolia. 21Sanena te go poe meni lia a katun e tatei matsköna i matane Sunahan turu Lo turu Jiu, e Kristo sane tapusun mate tala, na lia sane tori-tsuga negu te tatagi mera nei e Sunahan ara. Kaba lia e ma hakats uagi teka. E moa.