Search form

Galesia 2:1

E Pol na palabir u aposol

1I murina u 14 u hiningal lel, alam mere Banabas u la hakopis pouts u i Jerusalem, ba lia e lu hasegu e Taitus me la gono has mera nolam.