Search form

Galesia 3

A markato turu Lo na markato tara nihamana

1Alimiu a tei Galesia alimiu e tutumiu! Aha tsiponi te hatutu rio limiu? Alam u ranga hatarareia i tamilimiu e Iesu Kristo e mateia tara koruse te go lu ba menien u markato u omi. 2Na lia e rangata ragoi limiu a toa ka: u Namnamei tere Sunahan e la u i tamilimiu tu kukute mena milimiu u Lo turu Jiu, tsi tu hengo mena milimiu u Bulungana u Niga ba te hamane men? 3Alimiu e tutu korumiu! Alimiu u butun Kristen sila mia turu Namnamei tere Sunahan. Ga limiu e na hatagala hase mou a markato tara Kristen te kukute mena milimiu a man markatona i puta? E moa koru! 4Alimiu u lu beiam a kamits a para turu Bulungana u Niga. Ga limiu u mastei lue men? 5Poata te hala ranoa limiu e Sunahan u Namnamei i tanen ba te katoena u mirakul i gusumilimiu, nonei e kato mene ien te kukute mena milimiu u Lo turu Jiu? E moa. Nonei e kato mene ien te hengo uami limiu turu Bulungana u Niga ba te hamane men.

6U Buk u Goagono e ranga uana teka: “E Abraham e hamanei e Sunahan be Sunahan e ngö sila nane ien a katun a matskö te hamana uen i tanen.” 7Bu katun te hamanar nori e hereri a galapien hamana tere Abraham. 8I manasa koru e Sunahan e atei sil mami te na kato hamatskö mera noien romana u katun halhal turu Jiu te na hamana uariou romana i tanen. Ba nonei e hateie tei e Abraham u Bulungana u Niga teka i mam te butu hamana ien ba te poiena, “Alia e na kalala ragou romana a hun katun hoboto i puta, ba te kato sila negia a ka teka i tamulö.” Te ranga has uana u Buk u Goagono. 9E Abraham e hamanei e Sunahan be Sunahan te kalale nen. Ne Sunahan e kalala has ranou u katun hoboto te mar hamana uar te hamana u e Abraham.

10E Sunahan e hake iena u rangan korupakö tara katun te poiena, “E Sunahan e lu poutse nou romana lia te kukute mena gilia u Lo turu Jiu.” Taraha, u Buk u Goagono e poiena, “U rangan korupakö tere Sunahan e hake ria tara katun te ma kukute haniga nitoe nei u ranga hoboto ti koloto nia turu bukuna turu Lo.” 11U ranga e tararena te poiena a katun e ma antunan ka menei u solo te kato uana “a katun a matskö” i matana e Sunahan te kukute mena neien u Lo. Taraha, u Buk u Goagono e poiena, “A katun te hamanana be Sunahan te toan ngöe neien a katun a matskö, nonei a katun te toatoa nou.” 12Kaba a markato turu Lo turu Jiu e halhalina tara markato tara nihamana. Taraha, u Buk u Goagono e poiena, “A katun te kukute hitonena u ranga hoboto turu Lo nonei te toatoa nou.”

13Nu Buk u Goagono e poe hasena, “A katun te hakute ria turu roei ba te matena e ka mena u rangan korupakö tere Sunahan i peisanen.” Ne Kristo e purese ba rira u rangan korupakö te hala nena u Lo, taraha e Kristo e lu beri ra u rangan korupakö teka i peisanen te mate ien tara koruse. 14E Kristo e mar kato u teka bu katun halhal turu Jiu te tatei luer a ka a niga te ranga hamanein e Sunahan tere Abraham tara poata te hamana uaren tere Iesu Kristo. Nonei e mar kato u teka ba ra te hamanara ba te luera u Namnamei tere Sunahan te ranga hamana nen.

U Lo nu ranga hamana

15A ma tsi hahatoulana, alimiu e atei silemiu a markato i tarara u katun. Hena, a katun e ga kato u toa u ranga hamana, na te hatangana ria u katun na te hopue nen a solonen turu pepa, e moa ta katun te ga tatei pekoe ien romana tsi te ga haspana meni tu tan tu ranga lel i tanen. 16Ne kato has uana i iesana, e Sunahan e halei e Abraham u toa u ranga hamana ne la has uana tara katun te hatubuna hamurimuriia i tanen. U ranga teka e ma poe nei “u katun,” te mouna uana a katun a para. E moa. E poiena “a katun,” te mouna uana a toa puku, nonei e Kristo. 17U ranga te katoe gulia e kato uana teka: e Sunahan e kato u toa u ranga hamana i manasa me poiena e ga kato hamane ien. Nu Lo turu Jiu, te butu hamurimuriia turu 430 u hiningal, e ma tatei kato peko kopise nei u ranga hamana tere Sunahan. 18Sanena e Sunahan te ga taguhu sila ria ra tara markato turu Lo, nonei sane tapusun kato u ranga hamana i tanen. Kaba e moa. E Sunahan e taguhu silei e Abraham a markato turu ranga hamana.

19-20Gaha te hala silei e Sunahan u Lo? Nonei e hala sile ien ti kato homi u a barebana ba te ngilin haruto rane ien a mouna a markato a omi i taren. Nu Lo e ka hapopoia tara poata te ga butuia nonei a katun tere Abraham, e Kristo, a katun te hala meni e Sunahan u ranga hamana i tanen. U Lo tere Sunahan i la mam mema u angelo ba nori i hala naten tere Moses be Moses te hala nanen turu katun. Kaba poata te hala nia e Sunahan u ranga hamana i tanen tere Abraham, nonei e kato pepeise ien, ne moa ta katun te ga taguhe ien.

U Lo e here nei a tson hihatuts

21Aha te poiena u ranga teka? U Lo e hiatatung mena u ranga hamana tere Sunahan? E moa koru! Sanena te ga kaia a toa lo te antunan kato hatoatoa rena u katun, e Sunahan sane kato hamatskö sila ranei u katun u Lo. Kaba e moa. 22U Buk u Goagono e poiena u katun hoboto i puta e ka puta ria tara markato a omi na nitagala i tanen. A ka teka e kato silena u katun te hamana uar tere Iesu Kristo e tatei luer a ka te ranga hamanein e Sunahan.

23I mam tara poata tara nihamana, a markato turu Lo e herei a luman karabus na lam u herei u karabus, ba te kato talasina antunaia tara poata te butuia a nihamana. 24U Lo e herei a tson hihatuts i tamulam antunama te ga butuia e Kristo ba lam te hamana uam i tanen ba te toan matskö mia i matane Sunahan. 25Na poata tara nihamana e butu hakapa tala, na tson hihatuts e ma taratara kap lel ranoi lam.

26Te hamana mia limiu tere Iesu Kristo, nonei a ka te hapien sila mia limiu tere Sunahan — alimiu hoboto. 27Alimiu tu luam a baptais hamana tere Kristo e katun uamiu tere Kristo ba te ka memiu u hakhakats i tanen. 28Bu Jiu nu katun te halhal ria turu Jiu e ma hiahalhal lel tala ria i matane Sunahan. E moa. Nu katunun kui nu katunun hakui e hiapupopo talar, na tson na tahol e hiapupopo hasir. Alimiu te hamana mia tere Iesu Kristo e here hoboto talemi a toa katun. 29Na limiu te katun uamiu tere Kristo e here hasemi a galapien hamana tere Abraham. Na ka te ranga hamanein e Sunahan te ga hala nen tere Abraham e la has uana i tamilimiu.