Search form

Galesia 5

E Kristo e hapurese raio ra

1E Kristo e hapurese ba ria ra turu Lo turu Jiu. Na limiu go tagala tala iam ba te ma katunun kui lel uamoi turu Lo turu Jiu.

2Hengo haniga iam. Alia e Pol e hatei ragi limiu a ka teka: a palabi i tamilimiu e poier, “Ara gi kukute u Lo turu Jiu ba te hapö nera a hatoatongo tere Sunahan i pikpikörara ba ra te matskö roa i matane Sunahan.” Te mar kato uami limiu teka, be Kristo te ma antunan taguhu ranoi limiu. 3Alia e ranga hahuol leligu, a katun te poiena nonei e ga hapön a hatoatongo tere Sunahan i pikpikönen e tatei kukutiena u palabir u Lo hoboto turu Jiu. 4A katun te kukute sile nei u Lo turu Jiu te ga matskö uen i matana e Sunahan, nonei e lu kata ba nena a peisanen tere Kristo. E Sunahan e ma tatei hanige neien. 5Kaba ara e hamanera e Sunahan e hamatskö ranoa ra i matanen. Ara e hahalosera te go taguhu meri ra u Namnamei tere Sunahan, taraha ara e hamanara. 6Te hamana ria ra tere Iesu Kristo ba ra te ma tatei hakats hapara narei te gi hapö meni ra a hatoatongo tere Sunahan i pikpikörara tsi e moa. A ka lasi teka te panina: ara gi ngil koru a Tsunono ba te ngil hasera a tana katun, ba markato teka te hatagalena a nihamana i tarara tara Tsunono.

7Alimiu u kato haniga mam iam. Esi te hapiu raio limiu te go ma hengo mena milimiu u ranga hamana? Ime te mar palis halona menien u hakats i tamilimiu? 8U mar hakats teka e ma butu meia tere Sunahan. E moa. Nonei te ngö raio limiu. 9A tsitabubun yis e tatei kato hapanena u beret hoboto. Ne kato has uana i iesana te hiamus mera nei a toa katun a omi u katun u para ba nori te kato homir. 10Ne Sunahan e hahune nou romana esi a katun te kato hatutu rano limiu. Kaba lia e hamanegu a Tsunono e taguhu rano romana limiu ba limiu te mar hakats uamou romana te hakats uagu lia.

11A ma tsi hahatoulana i tar, alia e hatei ragi limiu, sanena te go rarare noeia lia u katun te hamanar e gi hapö hasin a hatoatongo tere Sunahan i pikpikören, u katun sane ma hale rilia u kamits, te mar kato uaren. Sanena te go rarare u lia teka, u katun sane ma omie rilia, te mar kato uaren. Kaba u raranga i tar e kato noa has uana teka: te hamane ria ra e Kristo e mate sil rio ra tara koruse, ba ka lasi teka te lu ba nena u markato u omi i tarara. 12Alia e ngilegu u katun teka te kato hatutu rario limiu e gi tapolasa nitoa ba rio limiu!

13Kaba alimiu a ma tsi hahatoulana, e Sunahan e ngö sil rio limiu te go tapurese ba mena milimiu u Lo. Kaba u ranga teka e ma poe nei alimiu e tatei pekoemiu u Lo ba te kukute lasemiu u ngilina i puta i tamilimiu. E moa. E Sunahan e hapurese sil rilimiu te go hiangilngil uam limiu ba te hihitaguhumiu. 14Taraha, u mouna u Lo hoboto e kato uana teka: alö go ngil hapopo nia a tana katun te ngil pouts mena milö a peisam. 15Kaba te kato uami limiu te mar kato uar u muki ba te hiakatokato homimiu, alimiu go hanei iam! Alimiu e namos hihikato homi hakapa nitoamiu.

U ngil turu Namnamei nu ngilina i puta

16Alia e hatei ragi limiu, alimiu go hengo hanige iam u Namnamei tere Sunahan tara mamana ka te katoe milimiu, ba limiu te ma kukutiemi u ngilina i puta. 17Taraha, u ngilina i puta e roron hiatatung mena u ngil turu Namnamei tere Sunahan, nu ngil turu Namnamei tere Sunahan e roron hiatatung has mena u ngilina i puta. Nori e hereri u pakö, ba limiu te ma antunan katoe moi a ka te ngilin katoe milimiu. 18Kaba te peigi ranoa limiu u Namnamei tere Sunahan, ba limiu te ma ka puta lel moi turu Lo turu Jiu.

19U ngilina i puta e kato rena u katun ba te kato homir: nori e katoer a markato tara tsikolo na haloku na markato a koreme ba nori te rongaronge ria a peisaren tara markato a omi. 20Nori e hatsunoner u keisa ne katoer u matuna. U katun teka e hiao-omir ne hiatatung hasir. Nori e tori homir ne raharahar ne hakats peisa las ner a man ka peisa i taren. Nori e hitapolasir ba te hiatagtagalar. 21Nori e hakats homi uar turu palabir u katun. Na nori e spakir. Na nori e hirata homir, ba te katoer a mamana markato a omi te mar kato uana teka. A man markato teka nonei a markato turu ngilina i puta. Alia u hatei rio limiu i manasa na lia e hatei lel rago limiu i romana: u katun te mar kato uar teka e ma hahonoto roi tara Nipepeito tere Sunahan.

22Kaba u Namnamei tere Sunahan e halhalina. A markato i tanen e kato uana teka: nonei e taguhu rena u katun ba nori te hiangilngilir ba te sasalar, na nonei e hala has ranen a masalohana. Nori e tuatamir. Nori e hakats haniga ner a tana katun ba te nige ren. Na nori e kato uar te mar ranga uaren. 23Nori e hatami rer u katun, na nori e roron hala puteier u ngil i peisaren. A man markato teka nonei a markato turu Namnamei tere Sunahan, ne moa ta lo te ga hapiu meni a man markato teka. 24Ara u katunur tere Kristo i kato hamate u ngilina i puta na markato a omi hoboto i tanen. E here nei nori i hakute gono mei e Kristo tara koruse. 25U Namnamei tere Sunahan e hala ranei ra a nitoatoa, na ra gi kukutie ien tara markato hoboto i tarara. 26Ara gi ma poei ara u katun u kapan. Na ra gi ma kato haraharahai a tabi ba te hiahihiomira. E moa.