Search form

Galesia 6

Alimiu go hihitaguhiam

1A ma tsi hahatoulana, te atei sile mia limiu a toa katun i gusumilimiu e kato ta ka ta omi, alimiu te hakui rena u Namnamei tere Sunahan e tatei kato hamatskö poutsemiu nonei a katun. Kaba alimiu go tami mia i tanen ba te ma poemi alimiu e niga bala namen. Alimiu go hanei iam te go hiamus has merai limiu ta toa ta ka. 2Te ka mena a toa i tamilimiu u hakats pan, ba limiu te taguhe men. Ba markato teka te haruto nanou alimiu e hengo hanigemiu u ranga tere Kristo. 3Kaba limiu go ma hakats uami teka ba te poiemiu, “Alia a katun pan na lia e ma tatei hitaguhu uagi teka.” E moa. A katun te hakats uana teka e gamoena a peisanen ba te here nei a katun pinopino. 4Man toa man katun hoboto e tatei tara sabier te ga niga u a markato peisa i taren tsi te ga omi uen. A katun te kato hanigana e tatei sasala mena a markato a niga i tanen, kaba nonei e ma tatei poie nei a markato i tanen e niga bala nena a markato tara tana katun. 5A man toa man katun hoboto e tatei soatser a nitiama te butu gono mena a markato i taren pouts.

6A katun te hehengoena u hihatuts turu ranga tere Sunahan e tatei hala nena a palaina a man ka man niga i tanen tara tson hihatuts i tanen.

7Alimiu go ma hengoemi u ranga te poiena a katun e tatei gamoena e Sunahan. E moa. E moa ta katun te antunan gamoena e Sunahan. E here nei a katun te lebe iena a man ka tara kui i tanen. Te lebe noen a ka a omi ba ka a omi te butu nou. Na te lebe noen a ka a niga ba ka a niga te butu nou. 8Ne kato has uana i iesana, te kukutiena a katun u ngilina i puta, ba tou mate lasi te palise nou romana a markato teka. Kaba te kukutie nen u ngil turu Namnamei tere Sunahan, be Sunahan te palise noien romana a nitoatoa te ka nitoana. 9E kato uana teka ba ra te ma gegesi narei te roron kato haniga uara ra. Te ma hakapa peko roi ra, ba toa poata e la nama romana te lue roa ra u hamatana u niga tara toukui i tarara. 10Ara gi taguhu riou u katun hoboto tara poata te ka meroa ra a maroro, na ra gi taguhu haniga koru hasir a man hahatoulana i tarara u Kristen.

U kapakapana u raranga

11Alia e koloto negi u kapakapana u raranga teka u ualima peisa i tar. Ruto peise iam u mar koloto pan te koloto negu lia. 12U katun te torohanan kato hanige ria a peisaren i matar a barebana, nori te ngilin hapö ner a hatoatongo tere Sunahan i pikpikömilimiu. Kaba nori e kato peisa meri a ka teka te mar hakats uaren teka: “A barebana e namos poier ara e hamanera a tou mate peisa tere Kristo e tatei lu pouts mera nei u katun tere Sunahan. Te mar hakats uaren teka ba nori te hakamits rariou romana ra.” 13U katun noa lasi te kukutier a markato te hapö menari a hatoatongo tere Sunahan, nori has e ma kukute hamaneri a palair u Lo turu Jiu. Nori e ngilin hapö rario limiu ba te hatei rer a barebana te tahongo uami limiu turu ranga i taren. 14Kaba alia, alia e hatei peisa las ragoi u katun a Tsunono i tarara e Iesu Kristo te mateia tara koruse. A koruse i tanen e mouna uana a markatona i puta e ma tagala lel nanei lia, na lia e ma kato sil lel hasegi a markatona i puta. 15Te hapö menari a hatoatongo tere Sunahan i pikpiköna katun na te ma hapö neia a katun, e here hoboto nei a ka pinopino. A ka lasi te panina, nonei te kato hatsimus mera nei ra e Sunahan. 16E Sunahan e tatei tatagi rena u katun hoboto te hengo hanige ier u ranga teka, ba te hala nena a masalohana tara barebana hamana i tanen.

17Na lia e raman hengo lel negu u rangana tara hatoatongo te ranga negu lalia. A man uahil tu lueia lia turu katun te omie rio lia e haruto nena te katunun kui uagu lia tere Iesu.

18A ma tsi hahatoulana i tar, a Tsunono i tarara e Iesu Kristo e tatei taguhu hoboto rano limiu. U mana.

Nonei talasi. Alia e Pol hengo hanige ier u ranga teka, ba te hala nena a masalohana tara barebana hamana i tanen.