Search form

Hibru 1

E Sunahan e hala sila nama u ranga i tanen tara Pien Tson i tanen

1I manasa e Sunahan e rangaia tara poata a para na tara man maroro a man para turu tuburara. Nonei e mar ranga u teka me hala sila nanama u ranga i tanen turu propet. 2Kaba tara sukusukuna poatan kapa i romana nonei e ranga silama i tarara tara Pien Tson i tanen. E Sunahan e habutu sila nia a mamana ka tara Pien Tson i tanen, na nonei e hopu kap silien te go lu menien a mamana ka hoboto. 3A Pien Tson i tanen nonei u namnamei turu ualesala tere Sunahan. Nonei e here koru nei e Sunahan, na mamana ka hoboto e ka haniga silana turu ranga u tagala i tanen. I murina te galus ba nien u markato u omi turu katun, nonei e na gumia i Kolö tara pal matou tere Sunahan i iasa koru.

A Pien Tson tere Sunahan e pan bala nena u angelo

4E Sunahan e hapan a Pien Tson i tanen ba te pan koru bala rena u angelo. Nonei e hapan koru hapopo nien te mar pan koru mena nei a solo i tanen tara solo turu angelo. 5E Sunahan e namala ranga uai teka ta toa ta angelo i tanen ba te poiena,

“Alö a pien i tar.

I romana alö e hatamana mia i tar.”

E moa. Kaba nonei e ranga u teka tara Pien i tanen. E Sunahan e ma rangani ta toa ta angelo ba te poiena,

“Alia e hapien nagoen, na nonei e hatamana noa i tar.”

E moa. Kaba nonei e ranga u teka tara Pien i tanen. 6A Pien Tson tere Sunahan e pan saluhena tara mamana ka hoboto, na poata te katsin haleie men e Sunahan i puta, be Sunahan e poiena, “U angelo hoboto i tar e gi hatsunono u i tanen.”

7U Buk u Goagono e mar ranga meni u angelo teka:

“E Sunahan e kato here ranei u angelo i tanen a lomolomo.

Nonei e kato here ranei nori u katunun kui i tanen u tula u hiski.”

8Kaba u Buk u Goagono e mar ranga meni a Pien Tson tere Sunahan teka:

“O Sunahan, a solon king i tamulö e ka nitoana romana.

Alö e tsunono hamatskö rem u katun tara nipepeito i tamulö.

9Alö e haniga koruem a markato a matskö ba te omiem a markato te ma matskö nei. fi Be Sunahan noa has i tamulö te haka seiia lö turu katun hoboto i tamulö, na nisasala i tamulö e pan bala nena a nisasala i taren.”

10Nu Buk u Goagono e poe hasi,

“O Tsunono, alö u kato a han i puta tara hataniana poata. Na lö u kato hasi a han i Kolö a limamulö.

11Nori e na taia hoboto riou romana, kaba alö e ka nitoa mou.

Nori e na toutounei hoboto riou ba te here roi u hasobu te toutouneina.

12Alö e na hapits mera moien te mar hapits menari u hasobu. Alö e na palis mera moien te mar palis menari u hasobu.

Kaba alö e mar ka nitoa las uamou teka ba te ma tatei palismi. A poata i tamulö e ma tatei kapa nei.”

13E Sunahan e namala ranga uai teka ta toa ta angelo ba te poiena,

“Alö go gumia teka tara pal matou i tar ba lia te hale goi lö u katun te paköe rio lö ba lö te na pita-puta ramoen.”

Kaba nonei e ranga u teka tara Pien i tanen. 14Ga saha mar katun u angelo? Nori hoboto a namnamei te kui beier e Sunahan. Nonei e hala sil rane ien te gi taguhu merien u katun te katsin lu pouts rena e Sunahan.