Search form

Hibru 10

1U Lo turu Jiu e hanamnamei nena a man ka man niga te ga lama, kaba e tara hakuhilina. Nonei e ma haruto ranei ra a mouna a man ka teka. Nu Lo e ma antunan kato haniga nitoa ranei ra. A man hats e hala naria tara mamanu hiningal, kaba nori e ma antunan kato haniga nitoa rari u katun te la hasukusukur ba te hatsunoner e Sunahan. E moa. 2Sanena u katun te hatsunoner e Sunahan ti hagalus ba hakapin u markato u omi i taren, nori sane ma tatei hakats lel nari u markato u omi i taren, nu hats e tatei kapa hasina. 3Kaba e moa. A markato turu hats e kato ranei u katun te gi hakats pouts menien u markato u omi i taren turu mamanu hiningal. 4Taraha, u rahatsing tara bulumakau a tson na meme e ma antuna koru nei te go lu ba meni u markato u omi. 5Poata te katsin la uama e Kristo tara han i puta, ba nonei e poiena tere Sunahan,

“Alö e ma ngil lelemi te gi hats uen i tamulö. E moa.

Alö e kato bemoi lia u tuanrei, ba lia te tatei katoe gou a mamana ka hoboto tu hopu kap mei lö alia te go kato lia.

6Alö e ma sasala memi te hats mena rien u sipsip nu bulumakau u ohots tara makumun hats ba te hala mena rien i tamulö. E moa.

Na lö e ma sasala has memi te hats sile rien i tamulö te go lu ba meni lö u markato u omi.

7Ba lia u poieto, ‘O Sunahan, alia e la sile guma te go mi kato meni lia u ngil i tamulö, ti mar koloto has menien lia turu bukuna turu Lo.’” 8E Kristo e poe mame lala, “Alö e ma ngil lelemi te gi hats uen i tamulö. Alö e ma sasala memi te hats mena rien u sipsip nu bulumakau u ohots tara makumun hats ba te hala mena rien i tamulö. Na lö e ma sasala has memi te hats sile rien i tamulö te go lu ba meni lö u markato u omi.” Nonei e mar ranga u teka, noahasina te matskö uar u hats hoboto teka turu ranga turu Lo. 9Be Kristo e poe hamurimure lala, “Alia e la sile guma te go mi kato meni lia u ngil i tamulö.” E kato uana teka be Sunahan te hakapena a markato a toutounei turu hats ba te palise neien a markato tere Kristo te kato menien u ngil tere Sunahan. 10E Iesu Kristo e halan a peisanen tara toa puku a poata, ba te ma kato lele neien. Ba nonei te kato ranei ra u katun u matskö tere Sunahan, taraha nonei e kato a ka te ngil e Sunahan. 11U pris hoboto turu Jiu e roron tuolur ba te katoer a toukui i taren turu mamanu lan ba te hala hapara ner u toa u mar hats. Kaba u hats teka e moa koru te go antunan lu ba menien u markato u omi. 12Kaba e Kristo e halan u toa puku u hats turu markato u omi, u mar hats te niga nitoana, ba nonei te toan gumuna tara pal matou tere Sunahan. 13Nonei e kana ba te hahalosena a poata te hale nama romana e Sunahan u pakö hoboto i tanen be Kristo te na pita-puta ranoen. 14Turu toa puku u hats, nonei e kato haniga nitoar a namnameir u katun te kato rane ien u katun u matskö tere Sunahan tara markato i taren i puta. 15-16Nu Namnamei u Goagono e hatangana has te ranga ien i runguna a toa propet i manasa me poiena,

“Nonei u ranga u tsimus teka te kitse gou lia turu katunur i Israel nonei tara poata te la nama romana: e kato uana, alia e hakei goa u lo i tar i toriren, ba nori te hakats sil nitoa naroen ba te kukutie roen.”

A Tsunono e ranga u teka. 17Ba nonei e poe lelena, “Alia e moa koru te go hakats sil lel mena goi u markato u omi i taren. Alia e solopale gou a man ka man omi ti katoen.” 18Na poata te lu ba nena e Sunahan u markato u omi i tarara, nonei ma ngil lele nei tu hats te ga lu ba nen.

Ara gi la hasukusuku u tere Sunahan

19Na ma tsi hahatoulana, ara e tatei ongolo talara ba te tasu ria i iahana Makum a Goagono Koru, i matane Sunahan noa has, tara poata te singo ria ra. Taraha, u rahatsing tere Iesu e takis bere mara tara tou mate i tanen. 20Nonei e kalata a maroro a tsimus te gi singo u ra tere Sunahan. Nonei a marorona tara nitoatoa te silana turu tuanreinen te mate sili rira. Tara poata te mateia e Iesu, u labalaba te kute kapin a tamana i iahana Luman Lotu Pan e takis kata. Ba ra te antunan tasu tala ria i iahana Makum a Goagono Koru te kana e Sunahan, tara poata te singo ria ra. 21Ara e ka tala mera a pris a tsunono pan te tara kap nena a luman lotu hamana tere Sunahan e kato uana a pal katun i tanen. 22E kato uana teka ba ra te la hasukusuku uara tere Sunahan. Ara gi hakats hamanaia i torirara ba te hamana hatagalara. A torirara e ga gogoso ban a man markato a man omi te hasagohe rara, na tuanreirara e gi galusia turu ramun te gogoso koruna. 23Ara gi pile hakarapotein a ka a niga te hamana sile rara ba te hatei rari u katun, taraha ara e atei silera e Sunahan e kato hamane nou romana u ranga hamana i tanen. 24Ara gi hakhakatsir a hahatoulana i tarara, ba te hihitaguhi silera te gi ngil hamana meri ra u katun ba te katoera a man toukui a man niga. 25Ara gi ma hagum hanoai, te mar kato uar a palair u katun. E moa. Ara gi kato hatagala noa hasir a man hahatoulana, taraha u Lan Pan tara Tsunono e sukusuku nama romana. 26Te atei sile rara u ranga u mana ba te kato homi noa hasira, e moa lel tu hats te ga lu ban u markato u omi i tarara. E moa. 27Ara e tatei matout talasera u Kot tere Sunahan nu tula u ahiahi te ats ria romana u katun te omier e Sunahan. 28Alimiu e atei silemiu a markato turu Jiu: e kato uana, te hipus nia a toa katun u Lo tere Moses ba elasolana tsi a elapisa katun te hatangana hoboto naren te kato homi uen, nori e ma tatei tatagi sile rien. E moa. Nori e gi kato hamate ien. 29Kaba a nihahuna te pan koru balana e hahalosena a katun te omiena a Pien Tson tere Sunahan. Taraha, nonei e sigalena u rahatsingina turu ranga te kits e Sunahan. Nonei u rahatsing te kato mame ien a katun a matskö tere Sunahan. Na nonei e ranga homi has nena u Namnamei tere Sunahan te tatagi nen. 30Ara e atei silera e Sunahan te poei, “Alia e hipou gou romana. Na lia noa has te hipalis gou romana.” Na nonei e poe hasi, “A Tsunono e tsimou ranou romana u katun i tanen.” 31Na haromana koru tara katun te na hahuneie nou romana e Sunahan te toatoana! 32Alimiu go hakats pouts niam a poata i manasa. I murina tu butu tutun mia limiu turu ualesala tere Sunahan, alimiu u lue iam a kamits na nomi a para, kaba alimiu u ma hapolasami. E moa. 33Palabina poata a barebana i ranga homi rio limiu ba te kato homi rario limiu i matar u katun, na palabina poata nori i mar kato has u teka tara man hahikapien i tamilimiu. 34Alimiu u tatagi sil riam u katun ti haka rien tara karabus. Na poata ti lueia u katun a man ka i tamilimiu, alimiu u sasala noa has iam, taraha alimiu u atei sile iam te ka mena milimiu a man ka te niga balana ba te ka nitoana romana. 35E kato uana teka ba limiu te ma hapolasemi a nihamana a tagala i tamilimiu, be Sunahan te hala ranei romana limiu u hamatana u niga. 36Alimiu go hamana hatagala noa has iam ba te kato silemiu u ngil tere Sunahan te go lu mena milimiu a ka a niga te ranga hamana nen. 37Taraha, u Buk u Goagono e poiena,

“A tsitabubun poata patu ba katun te la nama e la hamana nama romana. Nonei e ma mokomoko namei romana.

38U katun u matskö i tar e toatoa sila roa te hamana uaren. Kaba te hakopis pouts noa ta toa i taren, ba lia te raharahe goen.”

39Kaba ara e ma katun uarei te gi hakopis pouts u ba te taiara. E moa. Ara u katun te hamana uara tere Sunahan, nonei e taguhu koru rano ra.