Search form

Hibru 13

Ara gi kato hasasalei e Sunahan

1Alimiu e heremi a man munmun toulana te hamana hoboto uami limiu tere Kristo. Na limiu go hiangilngil noa has iam. 2Na limiu go ngö has merami u katun i luma i tamilimiu, u katun turu han i lehana. A palabir u katun i mar kato u teka turu angelo, kaba i ma ateii ti angelo uen. 3Ma solopala rami u katun te ka ria tara karabus. Hakats here rami alimiu e ka hoboto gono mera mien tara karabus. Hakats sil has riam u katun te hakamits rer, ba limiu te kato here has nami a peisamilimiu nori u katun teka, taraha u katun e hakamits toum has rariou limiu. 4Alimiu hoboto e go hanige iam a markato tara hitöl. A tson a hitöl na tahol a hitöl e gi kato haniga. E Sunahan e hahune iena romana a tson te tsikolona na tahol te halokuna. 5Alimiu go rama neiam a markato te ngil menari a moni, ba limiu te sasala memiu a man ka te ka memi limiu. Taraha, e Sunahan e poei, “Alia e ma tatei hapolasa koru ragi limiu. E moa koru te go la ba meri lia limiu.” 6Na ra e tatei ongolora ba te poiera,

“A Tsunono e taguhe nolia. Alia e ma tatei matoutegi ta ka te gi kati u katun tun i tar.” 7Hakats sil riam u tsunono i tamilimiu, nori ti hatei mam rilimiu u ranga tere Sunahan. Hakats kap niam a man ka man niga te butuma tara markato a niga i taren, ba limiu te hamana uamiu tere Sunahan ti mar hamana uen. 8E Iesu Kristo a toa, i manasa na i romana na tara mamana poata i murimuri. Nonei e ma tatei palis nei. 9U hihatuts halhal te ma atei silemi limiu e ga ma las ba merai limiu tara maroro tere Sunahan. A torimilimiu e ma tagala menei te kukute mena milimiu a man lo tara kannou. A man lo teka e ma taguhu ranei u katun te kukutie ren. E moa. U tori i tamilimiu e ga tagala mei a nihitaguhu tere Sunahan. 10Ara u Kristen e ka mera a makumun hats, nonei a koruse tere Kristo. U Jiu te lotu ria tara markato ni manasa e ma tatei lotu ria tara makumun hats i tarara teka. 11Turu Lo turu Jiu, poata te luena a tsunono pan turu pris u rahatsing tara bulumakau a tson na meme ba te la mena neien i iahana Makum a Goagono Koru te go lu ba menien u markato u omi, a tuanreiren e hats hakapa raria i ielesala tara han. 12Ne Iesu e mate sil haseia i ielesala tara han te ga kato rira u katun u matskö tere Sunahan turu rahatsing noa has i tanen. 13Na ra gi la ban a han te haharoei nena a markato ni puta, ba te la uara tere Iesu, noahasina te gi hamatsingolo meri u katun ara ti mar hamatsingolo meni u katun e Iesu. 14Taraha, ara e ma ka merei ta han i puta teka te ga ka nitoa romana. E moa. Ara e alosera a han te la nama romana te ka nitoana. 15U hats te hala nera ra i romana nonei a poata te haniga hiton sile ria ra tere Sunahan tara ka te kato beri ra e Kristo, me soloseie reien u ranga i tarara. 16Alimiu go ma solopalemi te go niga uam limiu tara palair u katun ba te hihitaguhimiu. A markato has teka e here nei u hats te hasasalena e Sunahan. 17Hengo riam u tsunono i tamilimiu, ba te kukuteimiu u ranga i taren. Taraha, nori e tara kap hiton ner u namnamei i tamilimiu, ne Sunahan e hamou ranou romana nori u tsunono tara toukui i taren. Te hengo ramoen limiu, ba nori te sasala meriou a toukui i taren. Na te moa noen, ba toriren te tiama nou, ba ka teka te ma taguhu ranoi limiu. 18Alimiu go singo noabe has ramo lam tere Sunahan. Taraha, alam e hasagohem a torimulam e moa ta ka te ga omi i matane Sunahan, na lam e ngilin kato haniga mia tara mamana ka. 19Na lia e rangata hatagala silegu te go singo uam limiu be Sunahan te hala pouts boroboro mena mei lia i tamilimiu.

U singo

20-21E Sunahan, te hala ranei ra a masalohana, e tatei hala ranei limiu a mamana ka a niga antunana te go kato mena milimiu u ngil i tanen. Nonei te hatakei poutsi a Tsunono i tarara e Iesu, nonei a katun te taratara kap rena u katun i tanen ba te here nei a katun te taratara kap rena u sipsip i tanen. Nonei e hatakei poutse ien tara tou mate me haruto nena u rahatsing i tanen te kato hatagalena u ranga te kits gono meien e Sunahan nu katun. Nonei u ranga te ka nitoana. Nonei e tatei taguhu rano limiu ba limiu te katoemiu a man ka te niga balana i matanen, te hamana mia limiu tere Iesu Kristo. Ara gi solosei e Kristo tara mamana poata i murimuri. U mana.

U kapakapanu ranga

22A ma tsi hahatoulana, alia e ranga hatatagi mera golimiu. Hengo hanige iam u ranga te kolote gulia teka ba te ma gegesimi, taraha nonei a kalanloun teka a makmakum. 23Alia e hatei ragi limiu e toularara e Timoti i hapurese hakapeia tara karabus. Te la boroboro namen romana, ba nonei te la gono meno lia tara poata te go na tara ria lia limiu. 24Hala menami u haniga i tamulam tara pal kapan hoboto i tamilimiu na turu katun hoboto tere Sunahan. A ma tsi hatoulana has a tei Itali e hala has rari limiu u haniga i taren. 25A nihitaguhu tere Sunahan e tatei kana i tamilimiu hoboto. U mana. Nonei talasi.