Search form

Hibru 2

A markato a niga koru tere Sunahan te lu pouts mera neien ra

1E kato uana teka ba ra te pile hakarapoto nera u ranga u mana ti hengo ra. Ara e namos hapolasa susule ren. 2U Lo tere Moses te hala sila nama e Sunahan turu angelo e mana, na katun te hipus nen ba te ma kukutie neien e lu a nihahuna te matsköia i tanen. 3Kaba u ranga tere Iesu e pan bala nena u ranga turu angelo, na ra e moa koru te gi bus ba meni a nihahuna te totone rara a markato a niga koru teka te lu pouts mera nei ra e Sunahan. A Tsunono e Iesu noa has te habulungana mamin a maroro teka te lu pouts mera nei e Sunahan u katun, nu katun ti hengoe ien i haruto rira u ranga teka e manana. 4Ne Sunahan e haruto hasin te mana uana u ranga teka te kato menien a mamana hiharuto na mirakul a para ba te hala nena a man toa toa man nitagala turu Namnamei u Goagono popona turu ngil peisa i tanen.

E Iesu a katun te halu pouts ranei e Sunahan u katun

5Alam e ranga nem a han i puta tara poata i murimuri, ne Sunahan e ma haka puta mena neien romana turu angelo. E moa. 6Tara toa makum i iahana u Buk u Goagono e poiena,

“O Sunahan, aha nonei a katun ba lö te hakats namen ba te tara kap namen?

Nonei a ka pinopino lasi.

7Alö u haka pute ien turu angelo tara tsitabubun poata, ba lö u toan haka seie ten ba te hale mien a solo pan te ka uana tara king.

8Alö u haka puteia a man ka hoboto i tanen.”

Tara poata e Sunahan e haka puteia a man ka hoboto tara katun, e moa ta ka te ga ka halhal. Kaba ara e ma tara noe rei te pan saluhe mena neien a mamana ka. 9Kaba ara e tarera e Sunahan e hala sei e Iesu ba te hale neien a solo pan te ka uana tara king, taraha nonei e lu a kamits pan ba te matena. E Sunahan e tatagi koru rira ba te gamon haka puta sile nei e Iesu turu angelo te go antunan mate sil merien u katun hoboto. 10E Sunahan e habutu silei a man ka hoboto a peisanen. Ne nigana te lu meni e Iesu a kamits, taraha e Sunahan e kato hatatalu sile ien a tsonun mammam ba te hapien rena u katun u para ba te ngö mera neien i Kolö. Aa, e Iesu a tson mammam i taren ba te halu pouts rane ien e Sunahan. 11E Iesu e kato ranei ra u katun u matskö tere Sunahan, na ra mere Iesu e ka mera a toa Tamarara. E kato uana teka ba nonei te hanigana te ngö mera neien ra u toulanen. 12E Iesu e poiena,

“O Sunahan, alia e hatei nagoa lö turu toular.

Alia e köma hasasala uagou i tamulö i matar a barebana i tamulö te lotu hobotor.”

13Ba nonei e poe hasena, “Alia e hamana uagou tere Sunahan.” Ba nonei e poe hasena, “Alia e kagu, na ma tsi galapien has te hala ramei lia e Sunahan.” 14A ma tsi galapien teka te ranga nanen nori u katun tun, ne Iesu e butun katun here has rame ien. Nonei e kato silei a ka teka te go tatei mate uen ba te toan kato homi nitoa nena e Satan, nonei a katun te ka mena a nitagala te ga kato hamate meri u katun. 15U katun hoboto i solon matouti a tou mate ba te hereri i mate koru mei a nimatout. Be Iesu e mate sileto te go lu ba merien a nimatout. 16Ara e atei silera nonei e ma la sile mei te go taguhu meri u angelo. E moa. Nonei e la silema te go taguhu meri a pala tere Abraham. 17Ne matsköna te butu here merien u toulanen tara mamana markato ba te toan luena a toukui tara tsunono pan turu pris te tatagi rena u katun ba te roron kui haniga beiena e Sunahan. Nonei e kato sil a ka teka te ga lu ba meni u markato u omi turu katun ba te nolo bera nen tere Sunahan. 18Ne Iesu e antunan taguhu tala rena u katun te amus rer, taraha nonei e tori-tiama has mei ti amus menien.