Search form

Hibru 5

1U Jiu e mar kato uar teka: nori e hopu kap ner a tsunono pan turu pris i taren ba te hale rien a toukui te go kui beme nien e Sunahan ba te taguhu ranen. Nonei e hala mena nei a man kan hahalapuku na man hats tere Sunahan te go lu ba menien u markato u omi turu katun. 2Nonei a pris teka e ma tagala hiton has nanei u markato u omi, taraha nonei a katun tun, ba nonei te antunan tami rena u katun te hahalir na te kato homir. 3Nonei e ga hats silir u markato u omi turu katun nu markato u omi i tanen has, taraha nonei e ma tagala koru has nei. 4A katun e ma lu benei a peisanen a solo tara pris a tsunono pan. E moa. E Sunahan peisa te ngö sile nei a katun a toukui teka, te mar ngö has menien e Eron a pris i manasa. 5Ne kato has uana i iesana tere Kristo. Nonei e ma hala seii a peisanen ba te katoena a peisanen a pris a tsunono pan. E moa. E Sunahan noa has te katoei e Kristo a tsunono pan turu pris. Nonei e Sunahan te ranga mei e Kristo me poiena,

“Alö a Pien i tar. I romana alö e hatamana mia i tar.”

6Na nonei e poe hasi tara tana makum turu Buk u Goagono,

“Alö e pris nitoa mou tara mamana poata tara markato tere Melkisedek a pris.” 7Tara poata te kaia e Iesu i puta, nonei e singo hatagala koru u tere Sunahan ba te ranga hapanina ba te tabena, taraha e Sunahan e antunan hatongo kap nen tara tou mate. Ne Sunahan e hengo hasen, taraha nonei e hatsunoni e Sunahan. 8E manana, nonei a Pien tere Sunahan, kaba nonei e sagoho noa hasi u kamits, na ka teka e hatutsien a markato te hengo haniga menien e Sunahan. 9Na poata te hakapa nitoa meni e Iesu a toukui i tanen, nonei e antunan lu poutsir u katun hoboto ti hengoe ien ba te hala rane ien a nitoatoa te ka nitoana. 10Ne Sunahan e hopu kap nen a pris a tsunono pan tara markato tere Melkisedek a pris.

Ara gi ma hapolasa bani e Sunahan

11U ranga u para e ka noana tara ka teka, kaba alam e lagi hatarare namien i tamilimiu, taraha alimiu e lagi ateimiu. 12Alam u solon hatuts rio limiu antunana te go mala hihatuts has uam limiu. Kaba e moa. Alimiu e ngil noa hasemiu a tana katun te ga hatuts lel rilimiu a man markato turu ranga tere Sunahan ti hatuts tutun rilimiu. Alimiu e here poutsmi u goama te sus noar, ba te ma antunan nou noeri a kannou a kihil. 13U katun te kato uar teka e ma tatei tsimou hanigeri a ka te omina na ka te nigana. 14Kaba u hihatuts pan e ka uana turu katun ti solon tatate beri a markato a matskö, ba te antunan tsimou ner a ka te omina na ka te nigana.