Search form

Hibru 6:1-2

1-2Ara gi tatate talei a man hihatuts pan ba te hapolasera a markato te tatate tun menari a man hihatuts tutun tere Kristo. Ara gi mala atei hakapa sil a man hihatuts tutun teka, hena: 1) Ara gi habirits ban a markatona i tarara i manasa te ka halhal ba nena a nitoatoa tere Sunahan. 2) Ara gi hamana u tere Sunahan. 3) Ara gi kukute u hihatutsina te lu menari a baptais na te halakopo menari u ualima tara katun. 4) Ara gi kukute u hihatutsina te takei pouts uaria tara tou mate nu hihatutsina te lu menari a nihahuna te ka nitoana. Kaba ra e ma tatei ka noa las reia turu ranga tutun teka. E moa. 3Ara gi na lui u hihatuts u kapan. E Sunahan e haniga nena a ka teka ba ra te na kato uarou teka.