Search form

Hibru 7

E Melkisedek a pris

1A katun teka e Melkisedek e kingia tara taun i Selem i manasa, na nonei a pris has tere Sunahan i iasa koru. Tara poata e Abraham e kopisima tara pula te atung hamate ramen u king, e Melkisedek e hitupali gono meien ba te kalale nen. 2Be Abraham e lu kakatena a man ka hoboto te lue men tara pula tara maloto a makum me hala nena a toa makum tere Melkisedek. A solo teka e Melkisedek e poiena, “A king tara markato a matskö.” Ne poe hasena, “A king tara masalohana,” taraha nonei a solo “Selem” e poiena, masalohana. 3E moa tu buk te ga poei e Melkisedek e ka mei a tamanen na tsinanen nu tubunen, tsi te ga poei nonei i posei, na te ga poe hasi nonei e mate. Nonei e here nei a Pien tere Sunahan. Nonei a pris tara mamana poata. 4Ba limiu te tatei tara sabe talemiu nonei a tson a kapan koru, taraha e tuburara noa has e Abraham te hale ien a hamalotona makum tara man ka hoboto te lue men tara pula. 5Alimiu e atei silemiu e Livai e hatubunaia tere Abraham. Nu pris te hatubuna ria tere Livai e kukutier u ranga tara Lo tere Moses te poiena nori e gi roron lu a hamalotona makum tara man ka tara barebanar i Israel. U pris e lue ria a man ka teka turu toularen, noahasina te hatubuna has uaren tere Abraham. 6Kaba e Melkisedek e ma pala uai tere Livai, taraha nonei e ka mamia tere Livai. Kaba e Melkisedek e lu noa hasi a hamalotona makum tere Abraham, nonei a katun te lui u ranga hamana tere Sunahan, ne Melkisedek e kalala hasi e Abraham. 7Ara e atei silera a katun te panina te kalalena a katun te teteneina. 8Na hamalotona makum e roron hala menari turu pris te pala uar tere Livai, noahasina te mate uaroen. Kaba e Melkisedek e lu a hamalotona makum ba te toatoa nitoana, te ranga has uana u Buk u Goagono. 9Ara e atei silera a pala te hatubuna ria tere Livai e luer a hamalotona makum. Kaba poata te hala nia e Abraham a hamalotona makum tere Melkisedek, e herei e Livai has e hala sila nia e Abraham a hamalotona makum. 10E manana, e Livai e hatubunaia tere Abraham, na nonei i ma posa noai tara poata tere Melkisedek. Kaba ara e tatei poiera e Livai e ka hakapaia i tuanreina e tubunen e Abraham tara poata e Melkisedek e hitupali mei e Abraham. 11E Sunahan e halei a tei Israel u Lo, na nonei e hopu kapir u pris ti pala u tere Livai te gi tara kap menien. Sanena a toukui turu pris ti pala u tere Livai e kato haniga nitoan u katun, e Sunahan sane ma tatei hopu kap nanei a markato a tsimus turu pris te kukutiena a markato tere Melkisedek a pris, ba te halhalna tara markato tere Eron a pris te pala u tere Livai. Kaba e Sunahan e hopu kap hamanein a markato a tsimus turu pris. 12Na te palisina a markato turu pris, bu lona turu pris te tatei palis hasina. 13-14U ranga teka e hatei nena a Tsunono i tarara. Ara e atei silera nonei e kaia tara pala tere Juda te halhalna tara pala tere Livai. Ne moa ta toa ta katun tere Juda te ga kuiia tara makumun hats. Poata te ranga nia e Moses a toukui turu pris, nonei e ma katoei tu toa tu ranga tara pala tere Juda. E moa.

A tana pris te kato uana tere Melkisedek

15Na tana pris e butu hakapa tala te kato uana tere Melkisedek. Nonei e Kristo. 16Ara e atei silera nonei i ma katoei a pris i iahana a lo te poiena nonei e ga hatubunaia tere Livai. E moa. E Sunahan te katoe ien a pris tara nitagala tara nitoatoa i tanen te ma tatei kapa nei. 17Taraha, u Buk u Goagono e poiena, “Alö e pris nitoa mou tara mamana poata tara markato tere Melkisedek a pris.” 18A lo ni manasa e hakapa talei e Sunahan, taraha nonei e ma tagalai, na nonei e ka pinopino. 19U Lo tere Moses e ma antunan kato haniga nitoei ta ka na ta katun. Kaba a maroro te niga balana e butu tala, na ra e tatei la hasukusuku sila uaroa tere Sunahan i tanen. 20E Iesu e butun pris gono mei u ranga tere Sunahan te mana uana i iasa. 21I manasa, a pal tson i lui a toukui tara pris be moa ta katun te ga hamana u i iasa. Kaba e Sunahan e katoei e Iesu a pris ba te ranga hamana has uana i iasa me poiena i tanen,

“Alia a Tsunono u kato hakapi u ranga te mana uana i iasa. Alia e ma tatei palisegi u hakats i tar.

Alö e pris nitoa mou tara mamana poata.” 22U ranga teka te mana uana i iasa e haruto nena e Iesu e hatagalena u ranga tere Sunahan te kits ien turu katun ba te niga bala nena u rangana turu Lo i manasa. 23Na tana ka lel, u pris i manasa i para koru, taraha, poata te mateia a pris ba tai te palise nen ba te kato talasina. 24Kaba e Iesu e ka nitoana, na toukuin pris i tanen e ma la uanei tara tana katun. 25Ba nonei te antunan lu pouts nitoa rena u katun hoboto te la sila uaroa tere Sunahan i tanen, taraha nonei e ka nitoa silena te go singo sil merien tere Sunahan. 26Ne Iesu nonei a pris a tsunono pan te matsköna i tarara. Nonei e gogosona ba te nigana. E moa ta ka ta omi i tanen. Nonei e halhalna turu katun u omi, ne Sunahan e hala seien i iasa koru i Kolö. 27Nonei e ma here nei a palabir u tsunono pan turu pris. E moa. Nori e gi roron hats u tere Sunahan ba te hats siler u markato u omi i taren nu markato u omi has turu katun. Kaba e Iesu e moa. Tara poata te hala nien a peisanen tara tou mate, e herei nonei e katoi u toa u hats te hakape ien u hats hoboto. 28U Lo tere Moses e hopu kap rena u katun tun te gi tsunono pan uen turu pris, na nori e ma tagala hiton nari a markato a omi. Kaba e Sunahan e ranga hamana u i iasa i murina a poata turu Lo, ba nonei te hopu kap nena a Pien i tanen te matskö nitoana tara toukuin pris i tanen tara mamana poata.