Search form

Hibru 7:26

26Ne Iesu nonei a pris a tsunono pan te matsköna i tarara. Nonei e gogosona ba te nigana. E moa ta ka ta omi i tanen. Nonei e halhalna turu katun u omi, ne Sunahan e hala seien i iasa koru i Kolö.