Search form

Hibru 8

E Iesu a pris a tsunono pan i tarara

1A ka te poie mulam e kato uana teka: e Kristo nonei a pris a tsunono pan i tarara. Nonei u Gohus tere Sunahan te gumna tara pal matou i tanen i Kolö. 2Nonei e ka mena a toukui tara pris a tsunono pan tara makum te goagono koruna, tara luman lotu hamana ti ma kuiei u katun. E moa. E Sunahan te katoen. 3A mamana pris a tsunono pan hoboto e hopu kap ner te gi hala meni a kan hahalapuku nu hats tere Sunahan. Na a pris a tsunono pan i tarara e ga ka has mei ta ka te ga hala nen. 4Sanena te ka nen i puta, nonei e ma tatei pris nei, taraha u pris e ka hakapar ba te hala ner a man ka te matsköna turu Lo turu Jiu. 5Kaba a toukui i taren e hanamnamei tun nena a luman lotu hamana i Kolö. Taraha, poata te katsin hatakeia e Moses a luman lotu seil, e Sunahan e poei i tanen, “Alö go tara kap hanigein te go kui hapopo nia lö a mamana ka tara markato tu harutsi lia alö turu pokus i Sinai.” 6Kaba e Iesu e ka mena a toukui tara pris te pan bala nena a toukui turu pris i manasa, taraha u ranga tere Sunahan te kits hoboto meien e Iesu nu katun e niga bala nena u ranga tere Sunahan te kits ien turu katun i manasa, taraha u rangan hamana te habutu u ranga te kits mei e Sunahan e Iesu e niga bala nena u rangan hamana te habutu u ranga te kits e Sunahan i manasa. 7Sanena u katun ti antunan butu hamatskö mei u ranga te kits e Sunahan i manasa, e Sunahan sane ma tatei kits lele nei u hahuoluna u ranga. 8Kaba e Sunahan noa has te sabe ti ma niga uai u katun i tanen, ba te poiena,

“A Tsunono e poiena, A poata e la nama romana ba lia te kitse gou u ranga u tsimus tara pal barebana hobotor i Israel.

9Nonei e ma here noi u ranga mam tu kitsi lia turu tuburen tara poata tu lua lia a limaren te go peigi ba merien lia a han i Itsip.

Nori i hanoan hengoen u ranga tu kits bia lia i taren, ba lia u ma hengo has rate ien, te poiena a Tsunono.

10Nonei u ranga u tsimus teka te kitse gou lia turu katunur i Israel nonei tara poata te la nama romana e kato uana: Alia e hakei goa u lo i tar turu hakats i taren, ba nori te hakats sil nitoa naroen ba te kukutie roen.

Alia e Sunahan uagou i taren na nori e pien uariou i tar.

11Nori e ma hatuts lel raroi a man toun katun pouts i taren ba te poier, ‘O toular, alö go atei sil a Tsunono.’ E moa.

Taraha, nori hoboto e na atei sile röo lia, u katun u tetenei nu katun u kapan has. 12Alia e tatagi ragoen ba te lu ba nagou u markato u omi i taren. Alia e moa koru te go hakats sil lel menai romana a man ka man omi ti katoen, te poiena a Tsunono.”

13Poata te ranga nia e Sunahan u ranga u tsimus te ga kitsen romana, nonei e poei u ranga te kits mamen e toutounei talana. Na ka te toutouneina ba te ma tagala nei, e ma pina noi ba nonei te taia nou.