Search form

Hibru 9

U lotu i puta nu lotu i Kolö

1U ranga te kits mami e Sunahan e ka mei u lo turu lotu, na e ka has mei a luman lotu ti kui u katun. 2Nori i hatakei a luman lotu seil te ka mei a huol a makum. A makum tutun i pal biau i ngöei a Makum a Goagono. I iahana makum teka e kaia u lam nu tebol na beret ti hala meni tere Sunahan. 3Na u huol u labalaba i kute has, na i murina u hahuoluna u labalaba e kaia a tana makum ti ngöei a Makum a Goagono Koru. 4I iahana makum teka e kaia a tsi makumun hats ti kuiei a goul na ti hatseia u insens, ne ka hasia a bokis turu ranga ti kits me kopo kap hoboto nari u goul. I iahana bokis e kaia u tabeli goul te ka mei a kannou ni manasa ti ngöei u mena, nu tukana tere Eron te alanga pouts, na huol a hatu ti koloto nia u ranga ti kits. 5Na i iasa tara bokis e kaia u keisa ti ngöei u tserubim ba te haharoei ner u ualesala tere Sunahan, na pakapakaren e tapalata hohi a makum te lu bani e Sunahan u markato u omi, ba te ngöe rien a makum tara nihitaguhu. Kaba alam e ma ngilin ranga hapara nami a man ka teka. 6Na poata te matskö hakapaia a man ka hoboto teka, u pris i biribiritsin tasuia i iahana makum tutun i pal biau ba te katoer a toukui i taren. 7Na tsunono pan turu pris nonei lasi a toa te tasuia i iahana a Makum a Goagono Koru, ba te tasu talasina tara toa poata tara man toa toa man hiningal. Na nonei e ma tatei tasu puku hasi. E moa. Nonei e roron lu mami u rahatsing ba te toan tasu gono menen ba te hala bene ien a peisanen tere Sunahan, ne halabe hase neien u markato u omi ti katon tutun a barebana. 8U Namnamei u Goagono e hatuts mera nei ra a markato teka u toa u mana. E kato uana, a makum tutun e haharoei nena a markato turu Lo ni manasa te noa hasina i romana. Na Makum a Goagono Koru e haharoei nena a han te kana e Sunahan. Na tara poata te tagala noana a markato turu Lo, ba barebana te hatsunone ria e Sunahan turu Lo e ma antunan la sokuri tara han te kana e Sunahan. 9Tara makum tutun teka u pris i roron hala meni a kan hahalapuku nu hats tere Sunahan, kaba nori i ma antunan kato hagogosei a torir u katun ti la u turu lotu. 10A kan hahalapuku nu hats i ka talasia tara kannou na kan ua na mamana mar galus. Nori i ka talasia tara lona turu tuanrei, ne noa lasia tara poata te hakeia e Sunahan a markato a tsimus. 11Kaba e Kristo e butu hakapa, na nonei a pris a tsunono panna tara man ka man niga i romana. Nonei e tasu hakapaia tara luman lotu i Kolö te pan balana, a luman lotu ti ma kuiei u katun na te ma ka uanei tara han i puta. 12Nonei e tasu soku u i iahana makum hamatskö te kana e Sunahan a toa puku a poata, ba te antunana tara mamana poata hoboto. Nonei e ma tasu mei u rahatsingina meme tsi a tunan bulumakau. E moa. Nonei e tasu mei u rahatsing i tanen peisa ba te sakahis pouts nitoa mera nei ra tere Sunahan. 13Tara markato turu Jiu, u rahatsingina meme na bulumakau a tson nu kumahoanana tunan bulumakau e tsibil naria tara barebana te ga gamon kato hagogoso merien ba nori te tatei lotur. 14Kaba u rahatsing tere Kristo e tagala balana. Tara nitagala turu Namnamei te ka nitoana, e Kristo e hala meni a peisanen tere Sunahan ne moa ta ka ta omi ga kaia i tanen. U rahatsing i tanen e galus korue nou u hakats i tarara ba te galus ba nena u markato u omi te ka uana tara tou mate, ba ra te tatei kui beiera e Sunahan te toatoana. 15E Kristo te habutu u rangan kits u tsimus tere Sunahan nu katun, ba barebana te ngör e Sunahan e tatei luer a man ka man niga te ranga hamanein e Sunahan ba te ka nitoar. Taraha, e Kristo te mate, na tou mate i tanen e hapurese ba ranei u katun u markato u omi ti kate ien tara poata ti ka puta noa ien turu ranga mam te kits e Sunahan. 16-17Tara poata a katun e hopu kap nena u ranga i tanen te poiena esi te na lue riou a man ka i tanen i murina te mate noen, u ranga teka e ma tagala nei tara poata te toatoa noa nen. Kaba i murina a tou mate i tanen, u ranga e butu hatagala nou. 18Ne kato has u i iesana i manasa, taraha u ranga mam has te kits e Sunahan e tagala talasi mei u rahatsing na ka ti kato hamatien. 19E Moses e hatei mamri a barebana u ranga hoboto te kana turu Lo. Ba nonei e toan hangats rena u tunan bulumakau nu meme, ba te sohala gono menei u rahatsing i taren u ramun, ba te hakeie nen turu hulu u rörö tara sipsip na tara kalan roei ti ngöei u hisop, ba te tsibil nanen turu bukuna turu Lo na turu katun hoboto. 20Ba nonei e poieto, “Nonei u rahatsing teka te kato hatagalena u ranga te kits hoboto mei e Sunahan alimiu, u ranga te poei e Sunahan e go halei lia limiu.” 21Na tara toa markato lasi, e Moses e tsibilin u rahatsing tara luman lotu seil, ne tsibil has nen tara man ka hoboto turu lotu. 22Tara markato turu Lo, a mamana ka a para e kato hagogoseri u rahatsing. Ne Sunahan e lu ba talasi menei u markato u omi turu rahatsing tara ka ti ngats hamati.

E Kristo e halan a peisanen te go lu ba menien a markato a omi

23Nori a man kana turu lotu teka te kato hagogose ier e hanamnamei tun nena a man ka hamana i Kolö. Kaba a man ka ni Kolö e gi kato hagogosei u rahatsing tere Kristo te niga balana. 24Taraha, e Kristo e ma tasui tara luman lotu ti kui u katun ba te hanamnamei tun nena a luman lotu hamana. E moa. Nonei e tasuia i Kolö noa has, ba nonei te kana i matane Sunahan ba te ranga bere nara. 25A pris a tsunono pan turu Jiu e tasuna tara Makum a Goagono Koru turu mamanu hiningal ba te la mena u rahatsing tara ka te ngats hamate ier. Kaba e Kristo e ma tasu haparai ba te roron hala nena a peisanen. E moa. 26Sanena te markato uen teka, ba nonei te tatei sagoho hapare iena u kamits, i manasa te habutia e Sunahan a mamana ka ba te noana i romana. Kaba e moa. E Kristo e butuma tara toa puku a poata, te sukusukun kapana a man poata hoboto, te go hala meni a peisanen tara tou mate ba te lu ba nena u markato u omi. Na nonei e ma tatei kato lele nei a ka teka. 27U katun hoboto e ka mier a man toa toa man poata te na mate meren, na i murinen e Sunahan e tsimou ranoen. 28Ne kato has uana i iesana, e Kristo e halan a peisanen tara toa poata puku te ga lu ba menien u markato u omi tara katun a para. Na nonei e mi butu hahuol nou romana. Nonei e ma la hahuol sile namei romana te go mi lu ba lel menien u markato u omi. E moa. Nonei e la sile nama romana te go mi taguhu merien u katun te hahaloso korue ren.