Search form

Jemis 2:14

A nihamana na markato

14A ma tsi hahatoulana, u palair u katun e poier, “Alia e hamana hanigagu,” kaba nori e ma kato hanigari. A markato teka e ma niga nei. Na mar nihamana teka e ma tatei taguhu ranei nori u katun.