Search form

Jemis 4:1

Ara gi ma hikapien mei u ngilina i puta

1Aha te hiangenangena sile milimiu ba te hiatatungmiu? Alia e ateigu. A markato teka e butu mena a man ngil a man omi te hiatagatagala ria i torimilimiu.