Search form

Jon 10

U haharoeina turu sipsip

1Be Iesu e poiena, “U mana koru alia e hatei hamana rago limiu, a katun te raman tasuna tara tamana tara ololon sipsip kaba e aroho tununa tara tana makum, nonei a katun a kopkop. 2Kaba a katunun pepeitokap turu sipsip e roron tasuna tara tamana. 3Na katunun pepeitokap tara tamana e kalata nanei a katun teka a tamana. Na katunun pepeitokap turu sipsip e ngöena a solor a man toa man sipsip hoboto i tanen, ba nori te hengo mareier a mar ranga i tanen, ba nonei te peigi mera neien i ielesala. 4Nonei e peigi mera nei u sipsip hoboto i tanen i ielesala ba nori te kukutie ren, taraha nori e atei siler u mar ranga i tanen. 5U sipsip i tanen e ma tatei kukutieri a tana katun. E moa. Nori e bus ba naren, taraha nori e ma hengo mareieri u mar ranga tara tana katun.” 6E Iesu e kato u haharoei teka turu katun, kaba nori i ma atei silei aha te ranga nen.

E Iesu e here nei a katunun pepeitokap a niga turu sipsip

7Be Iesu e poe lelena i taren, “U mana koru alia e hatei hamana rago limiu, a barebana e hereri u sipsip na lia e heregi a tamana tara ololon sipsip. 8U katun u gamogamo hoboto ti mamia i tar ba te poier e Sunahan e hala ramen, nori e hereri u katun te kopkop rer u sipsip. Kaba u katun te hamana uar i tar i ma hengo rien, e kato uar turu sipsip te ma hengoeri u ranga tara tana katun. 9Alia e heregi nonei a tamana turu sipsip. A katun te hamana uana i tar alia e hatongo kap nagen tara nomi ba lia te pakoko hase gen. Alia e heregi a katun te pakoko rena u sipsip te na hoatar ba te mi tasu poutsur. 10Nori u gamogamo e hereri u katun te kopkop rer u sipsip. Nori e mi katsin kopur ba te atung hamate raren ba te kato hohomi raren. Kaba alia u la silema te gi lu meni a barebana a nitoatoa, a mar nitoatoa te niga balana. 11“Alia e heregi a katunun pepeitokap a niga turu sipsip te tatei mate sil rena u sipsip i tanen. 12A katunun kui tun e bus ba rena u sipsip tara poata te la nama a muki a hie, taraha nonei e ma tei ranei u sipsip na nonei e ma katunun pepeitokap hamana has uanei turu sipsip. Ba muki a hie e na kotokoto rena u sipsip ba te rura ranen. 13Nonei e busuna, taraha nonei a katunun kui tun ne ma hakats sil ranei u sipsip. Ne kato has uana turu katun u gamogamo te ma pepeito kap haniga rari u barebana i tar. 14-15Alia e heregi a katunun pepeitokap a niga turu sipsip te atei sil rena u sipsip i tanen nu sipsip i tanen e atei sil hase ren. Alia e atei sil regu u barebana te hamana uar i tar ba nori te atei sil hase rio lia. Ne kato has uana i iesana tere Tamar. Nonei e atei sile nolia na lia e atei sil hase gen. Na lia e mate sil ragou romana u barebana i tar. 16U palabir u katun has te hereri u sipsip i tar e ka ria i ielesala tara pal barebana i tar. Alia e na peigi has ragu men romana ba nori te hengoe riou u ranga i tar. Ba i murimuri e ka noa romana a toa pal barebana na toa katunun pepeitokap i taren. 17“E Tamar e ngil korue nolia, taraha alia e hanigagu te go mate u romana lia ba lia te toatoa pouts gou romana. 18A katun e ma antunan atung hamate nanoi lia turu ngil peisa i tanen. E moa. Alia peisa te hala negou romana a peisar tara tou mate. Alia e ka megu a nitagala te go haniga u lia bu barebana te atung hamatie rio lia, na lia e ka has megu a nitagala te go toatoa pouts u lia. Nonei a ka te ranga mei lia e Tamar te go katoi lia.” 19Ba poata ti hengoeia u Jiu u ranga teka, ba nori e hula hakatsir. 20Bu katun u para e poier, “A katun teka e seier u mate na e momolö hasina. Aha te hengo sile mien limiu?” 21Kaba palabi e poier, “E moa. A katun te seier u mate e ma tatei ranga uanei teka. A mate e antunan kato hakalata nena a matakiau? E moa!”

A pal kapan turu Jiu i tori-tsugan e Iesu

22-23A poata tara kannou pan tara Luman Lotu Pan e butuia i Jerusalem. A ke hamuri tala be Iesu e roro lana turu luman oho i rehina Luman Lotu Pan ti ngöei u luman oho tere Solomon. 24Bu Jiu e gono hahise ren me poier i tanen, “Alö e roron haharoei ramo lam alö esi. Alö e katoe mou a ka teka tara lahisa poata lel? Te Mesaia mia lö te hala nema e Sunahan, ba lö te hatei hamaroro ramo lam.” 25Be Iesu e poieto i taren, “Alia u hatei hakapa raio limiu nonei alia, kaba alimiu e ma hamane milia. E Tamagulia e halei lia a nitsunono te go kato meni lia a man mirakul, na nori e haruto ner te mana uana u ranga i tar. 26Kaba alimiu e ma hamane milia, taraha alimiu e ma katun uami i tar. 27U barebana i tar e hengo mareier a mar ranga i tar ba te kato uar turu sipsip te hengo mareier u mar ranga tara katunun pepeitokap i taren. Na lia e atei sil ragen, na nori e kukute hase rio lia. 28Na lia e hala negu a nitoatoa te ka nitoana turu katun i tar. Ne moa koru te gi mate nitoa uen romana. A muki a hie e tatei gulena a sipsip tara limana katunun pepeitokap, kaba e moa ta katun te ga antunan gul a katun i tar i limar. 29E Tamagulia e hala rien lia na nonei e pan bala nena a man ka hoboto. Ne moa ta katun te ga antunan gul has raien i limane Tamagulia. 30Alam mere Tamar a toa puku.” 31Bu Jiu e lu leler u hatu me katsin tie rien. 32Kaba e Iesu e poei i taren, “Alia u kato a para a toukui a niga te haruto nena e Tamagulia e taguhe nolia. Alia u kato a saha mar toukui ba limiu te katsin ti hatu namo lia?” 33Bu Jiu e palise ren me poier, “Alam e ma ngilin ti hatu nami lö tu katoa lö a toukui a niga. E moa. Alam e raharaha silem te ranga homi mena milö e Sunahan. Taraha, alö a katun tun lasi, kaba alö e kato here nami a peisamulö e Sunahan.” 34Be Iesu e poiena i taren, “I koloto hakapa nia turu Buk u Goagono i tamilimiu te poe meni e Sunahan, ‘Alimiu e heremi u sunahan.’ 35Nu ranga turu Buk u Goagono e ma antunan rus nei. Ne Sunahan e poei nori u katun i herei u sunahan, u katun te halari e Sunahan u ranga i tanen. 36E Tamagulia te hopu kap neio lia me hala mena nei lia i puta. Gaha te poe sile milimiu alia e ranga homi negu e Sunahan te poe mena gulei lia, ‘Alia a Pien tere Sunahan’? 37Te go ma kato meni lia u toukui tere Sunahan, alimiu sane go ma hamane milia. 38Kaba alia e katoegu u toukui tere Sunahan. Te ma hamane milimiu alia, alimiu go hamana noa has mia te mana uana u toukui i tar. Te mar kato uamou limiu teka ba limiu te atei sile mou e Tamagulia e ka uana i tar na lia e ka has uagu i tanen.” 39E Iesu e ranga hakapa ba nori e katsin pile kap lel naren, kaba nonei e la hatalis ba ren. 40Ba nonei e la poutsuna i hapalana a Ramun i Jodan me na kana tara han te baptais mameia e Jon. 41Bu katun u para e la uarima tere Iesu me hiararangar me poier, “E Jon e namala katoi ta mirakul, kaba a mamana ka te hatei nien tere Iesu e manana.” 42Bu katun u para teka e hamana ria tere Iesu.