Search form

Jon 10:4

4Nonei e peigi mera nei u sipsip hoboto i tanen i ielesala ba nori te kukutie ren, taraha nori e atei siler u mar ranga i tanen.