Search form

Jon 11:36

36Bu Jiu e poier, “Tara iam. Nonei e ngil bala korui e Lasarus.”