Search form

Jon 12:12

E Iesu e tuku herei a king i Jerusalem

(Matiu 21:1-11, Mak 11:1-11, Luk 19:28-40)

12Turu tanu lan a parapara koru u katun ti la uama tara kannouna turu Paska turu Jiu i hengoen e Iesu e la uanama romana i Jerusalem.