Search form

Jon 12:9

A pal kapan turu Jiu i korupakön e Lasarus

9Nu Jiu u para i hengoen te ka u e Iesu i Betani, ba nori e mi katsin tarer e Iesu. Na nori e mi katsin tara hasi e Lasarus te hatakei poutseia e Iesu tara tou mate i tanen.