Search form

Jon 13:1

E Iesu e galus a man mour u katunun tsitsilo i tanen

1U lan i mam tara kannouna turu Paska turu Jiu e butu hakapa tala, be Iesu e atei silena a poata e sukusuku koru talana te ga la ba menien a han i puta teka ba te la pouts uana tere Tamanen. Nonei e roron ngil korur u katun i tanen. Nonei e ngil nitoa ren.