Search form

Jon 14

E Iesu a maroro te la uana tere Tamanen

1Be Iesu e poe lelena, “Alimiu go ma tokumi. Hamana uam tere Sunahan na limiu go hamana has uam i tar. 2A rum a para e kana i luma tere Tamar, na lia e la silegu te go na hamatskö mam meni a makum i tamilimiu. Alia go ma tatei hatei rilimiu a ka teka te go ma mana uaien. 3Alia e la silegu te go na hamatskö mam meni a makum i tamilimiu, ba lia te na la pouts guma romana ba te mi lu mera gilimiu i tar te go na ka mia limiu te na ka gia lia. 4Na limiu e atei silemiu a maroro tara han te la uagou lia.” 5Be Tomas e poiena i tanen, “O Tsunono, alam e ma atei silemi te la uamou lö. Ime te mar atei sil mena moi lam a maroro?” 6Be Iesu e poiena i tanen, “Alia a maroro, na lia a mouna turu mana, na lia a mouna tara nitoatoa. E moa ta katun te go la u tere Tamar tara tana maroro. Alia peisa a maroro. 7Te atei sile mia limiu alia, alimiu e atei sil hasemiu e Tamar. Na alimiu e atei sil tale moen tara poata teka na i murimuri has. Na limiu u tara hakape men.” 8Be Pilip e poiena i tanen, “O Tsunono, haruto ramei lam e Tamamulö, ba te antunana i tamulam.” 9Be Iesu e poiena i tanen, “Alia u solon ka gono meraio limiu. Ba lö, o Pilip, te ma atei sil noa hase milia? A katun te rute nolia e ruto hasena e Tamar. Aha te poe mulö, ‘Haruto ramei lam e Tamamulö’? 10Alö e ma hamanami te ka uagu lia tere Tamar ne Tamar e ka has uana i tar? U ranga te hatei negu lia i tamilimiu u ma habutei lia. Kaba e Tamar te ka gono meno lia te katoena a man toukui peisa i tanen. 11Hamana iam te ka uagu lia tere Tamar na te ka has uana e Tamar i tar. Te moa milimiu ta nihamana teka, ba limiu te hamana noa hasemiu u toukui i tar e haruto nena te ka uagu lia tere Tamar. 12U mana koru alia e hatei rago limiu, a katun te hamana uana i tar e katoe nou romana a man toukui te katoe gulia. Na man toukui i tanen e la sei nou romana tara man toukui teka, taraha alia e la uagu tere Tamar. 13Na saha ka te rangata sile mia limiu tara solor, alia e katoe goen. E kato uana teka ba lia te soloseie gou a solona e Tamar. 14Te rangata namia limiu ta toa ta ka tara solor ba lia te katoe goen.”

E Iesu e hatein te la uanama romana u Namnamei u Goagono

15Be Iesu e poe lelena, “Te ngile moa limiu alia, ba limiu te hengoe mou u ranga i tar. 16Ba lia te rangatse gou e Tamar ba nonei te hala ranei limiu a tana Hihitaguhu, u Namnameina turu mana te go mi ka gono nitoa meraio limiu. 17A barebanana tara markatona i puta e ma antunan lue rien, taraha nori e ma tare rien na ma atei sil hase rien. Kaba alimiu e atei sile men, taraha nonei e ka gono mera nolimiu na nonei e ka has noa i torimilimiu. 18“Alia e ma tatei la ba ragoi limiu ba limiu te heremi a pien a binaui. E moa. Alia e la pouts uaguma romana i tamilimiu. 19Tara tsitabubun poata ba barebanana tara markatona i puta te ma tara lele roi lia, kaba alimiu te tare molia. Taraha, alia e toatoa pouts gou na limiu has. 20A poata e butu nama romana ba limiu te na atei peisa namou romana alia e ka gia tere Tamar na limiu e ka has uamiu i tar na lia e ka has uagu i tamilimiu. 21“A katun te hengoena u ranga i tar ba te kukutie nen, nonei a katun teka te ngile nolia. Be Tamar te ngil hase nou a katun te ngile nolia, na lia has e ngile goen ba lia te hatare goien a peisar.” 22Be Judas te halhalia tere Judas Iskeriot e poiena tere Iesu, “O Tsunono, aha te hatara peisa sile moi lö a peisam i tamulam ba te ma hatara nami a peisam tara barebanana tara markatona i puta?” 23Be Iesu e ranga palisina i tanen me poiena, “Taraha, alimiu e hengoemiu u ranga i tar. A katun te ngile nolia e hengoe nou u ranga i tar. Be Tamar te ngil hase noen, na lam mere Tamar e la has uamuma romana i tanen ba te mi ka gono memen. 24Kaba a barebanana tara markatona i puta e ma hengoeri u ranga i tar. A katun te ma ngile nei lia e ma hengo hase nei u ranga i tar. Nu ranga te hengoe milimiu u ma habutei lia. E Tamar te hale molia te habutu mame ien. 25“Alia e hatei ragi limiu a man ka teka tara poata te ka gono noa mera gia lia limiu. 26Be Tamagulia te hala nenama romana u Namnamei u Goagono te go mi lu a makum i tar. Nonei e taguhu rano limiu ba te mi hatuts ranei limiu a man ka hoboto, ba te mi haka poutsena romana a man ka hoboto tu hatei rilia limiu i bakumilimiu. 27“Alia e la ba tala rago limiu ba lia te hala ragi limiu a masalohana, a masalohana peisa i tar. A barebanana tara markatona i puta e ka mer a masalohana peisa i taren. Kaba a masalohana i tar e niga balana tara masalohana i taren. A torimilimiu e go ma tokui ne go ma matout hasi. 28Alimiu e hengoe mula alia e poie gula i tamilimiu, ‘Alia e la talagu, kaba lia e la pouts has guma romana i tamilimiu.’ Te ngile moa limiu alia, alimiu e sasala memou te la uagu lia tere Tamar, taraha e Tamar te pan nano lia. 29Alia e hatei tala ragu lei limiu a ka teka i mam te na butu noen, ba poata te butu hamana noen ba limiu te hamana mia romana i tar. 30Alia e ma tatei ranga hapara lelgi i tamilimiu, taraha nonei a kapan tara han i puta teka e la nama. Nonei e moa ta nitagala te ga haka puta menien lia. 31Kaba a barebana tara han i puta e gi atei sil alia e katoegu a mamana ka hoboto te hatei nei lia e Tamar te go kati lia, taraha alia e ngile iegu e Tamagulia. “Takei tala iam. Ara gi la.”