Search form

Jon 14:17

17A barebanana tara markatona i puta e ma antunan lue rien, taraha nori e ma tare rien na ma atei sil hase rien. Kaba alimiu e atei sile men, taraha nonei e ka gono mera nolimiu na nonei e ka has noa i torimilimiu.